Menu Close

Глава 1 Урок 7

Речник

Думите са разделени на съществителни, глаголи, прилагателни и наречия за улеснение.

Натиснете думите на български, за да видите примери и информация как се използват (вероятно няма да разберете граматическите примери в тези изречения на този етап, но е добре да ги имате предвид преминавайки през уроците).

PDF файл със синтезирано представяне на думите и допълнителна информация може да намерите тук.  here.

Искате практика в разпознаването на тези думи? Опитайте се да ги намерите в тази кръстословица Word Searches.

Съществителни имена:

눈썹 = вежди

교사 = учител (професия)

= клас

직장 = работно място

= стена

= козина, косми

머리카락 = коса

저녁 = вечеря, вечер

점심 = обяд, обед

= дрехи

오전 = преди обед, сутрин

오후 = следобед

여름 = лято

가을 = есен

겨울 = зима

= пролет

Глаголи:

찾다 = да търся, да намеря

가르치다 = да уча, да преподавам

일하다 = да работя

짓다 = да строя

가지다 = да имам, да притежавам

잠그다 = да заключа

잊다 = да забравя

돕다 = да помагам

주다 = да давам

맞다 = да бъда прав

Прилагателни имена:

쉽다 = лесен

덥다 = топъл

그립다 = липсващ

귀엽다 = сладък

춥다 = студен

어렵다 = труден

더럽다 = мръсен

바쁘다 = зает

같다 = еднакъв

안전하다 = сигурен, безопасен

딱딱하다 = твърд

부드럽다 = мек

가능하다 = възможен

불가능하다 = невъзможен

예쁘다 = красив

Обстоятелствени пояснения:

일찍 = рано

매일 = всеки ден

Има повече от 1050 думи в Глава 1. Всички те са линкнати към аудио файлове. Може да свалите всички в един пакет тук  here.

Ако ви е нужна помощ да запомните всички тези нови думи, опитайте с  Memrise tool.

Ако искате да чуете повторни тези думи, опитайте тук. Vocabulary Practice video.

 

Неправилни думи

Както във всеки език, и тук има някои думи, които не се спрягат по стандартните правила. Неправилно поведение имат някои глаголи и прилагателни, когато нещо се добавя към корена им. Корейската граматика се базира на тези “наставки”. Споменах го в Lesson 5, но искам да го повторя и тук.

Има хиляди наставки, които можете да добавите към корена на глагол или прилагателно име. Някои от тях изразяват спрежения, а някои са цялостни граматически принципи, които имат семантично значение.

Вече знаете някои от тези наставки. Например:

 • ~ㄴ/는다 за спрягане в проста форма
 • ~아/어 за спрягане в неформален нисък респект
 • ~아/어요 за спрягане в неформален висок респект
 • ~ㅂ/습니다 за спрягане във формален висок респект
 • ~았/었어 за спрягане в неформален нисък респект в минало време
 • ~ㄴ/은 добавено към прил.име, за описване на последващо същ.име

В бъдещи уроци ще научите за много други наставки като тези. Някои от тях са:

 • ~ㄴ/은 후에, за да кажем “след”
 • ~기 전에, за да кажем “преди”
 • ~기 때문에, за да кажем “защото”
 • ~아/어서, за да кажем “защото”
 • ~(으)면, за да кажем “ако” или “когато”
 • ~아/어야 하다, за да кажем “трябва да”
 • ~아/어서는 안 되다, за да кажем “не трябва да”

Обърнете внимание, че някои от тези наставки започват с гласна, докато други започват със съгласна. Повечето неправилни биват отразени, когато към корена се добавя гласна. ㄹ неправилните, представени в края на този урок, са единствените, които се прилагат, когато се добавя съгласна.

Нека погледнем един пример преди да се сблъскаме с неправилните една по една. Да кажем, че искаме да спрегнем думата “어렵다” в сегашно време в неформален нисък респект. Би се случило следното:

어렵다 + ~았/었어 = 어려웠어

Тук може да видите, че коренът на думата се променя. Това явление наричаме “ㅂ неправилни”, защото това се случва с повечето (но не всички) думи, чиито корен завършва на “ㅂ”.

Както по-рано споменах, повечето от тези неправилни се прилагат, когато се добавя гласна към корена. Има много наставки, които започват с гласна, и вие започнахте да ги учите със спреженията от Lessons 5 и 6:

 • ~아/어
 • ~아/어요
 • ~았/었어
 • ~았/었어요
 • ~았/었습니다
 • ~았/었다

Този урок ще дискутира групите неправилни в корейския език и как те се променят в резултат на тези спрежения. В следващи уроци ще научите и други наставки, към които ще може да приложите концепциите от този урок. Засега, нека просто започнем.

 

 

ㅅ неправилни

Ако последната буква на корена е ㅅ (например: 짓다 = да строя), ㅅ се премахва, когато се добавя гласна. Например, когато се спряга:

짓다 = да построя, да издигна

짓 + 어 = 지어
나는 집을 지어 = Аз строя къща.

짓 + 었어요 = 지었어요
저는 집을 지었어요 = Аз построих къща.

Обърнете внимание, че това се случва само, когато се добавя гласна. Когато спрягаме думата в проста форма, например, добавяте само “~는다” към корена, следвателно ㅅ се не премахва. Например:

집을 짓는다 = да построя къща

Причината за появата на тази група неправилни е, за да се избегне промяна на звученето след спрягане.

Произнесено, 짓다 звучи като ‘джит-да.’
Произнесено, 지어 звучи като ‘джи-о’
Произнесено, 짓어 звучи като ‘джис-со’

В третия случай (, който е неправилен), при добавяне на гласна, звуковия състав напълно се изменя (от ‘джит’ на ‘джис’). Във втория случай, корена се променя само от ‘джит’ на ‘джи’, което променя звуковия състав на корена много по-малко (особено, когато имаме предвид, че последната съгласна 짓 е беззвучна и се произнася като една забележимо “т”). Знам, че това може да бъде объркващо, но ако не можете да разберете защо това се прави, не е кой знае какъв проблем. Просто запомнете, че трябва да се направи.

Някои други примери за думи, които спадат към тази група неправилни са (тези думи са прекалено сложни за вас на този етап, но ви ги показвам като примери):

낫다 = да бъде по-добър (прилагателно) – ще научите повече за тази дума в Lesson 19
잇다 = да продължа (глагол)

Често срещани думи, към които не се прилага:

웃다 (да се смея) = 저는 웃었어요 = Аз се изсмях.
벗다 (да се съблека) = 저는 저의 옷을 벗었어요 = Аз се съблякох.
씻다 (да мия) = 저는 저의 손을 씻었어요 = Аз си измих ръцете.

Ето таблица с думата “짓다 (да строя)”, спрегната във всички нива на учтивост, които сте научили до момента. Неправилните форми са удебелени. Обърнете внимание, че промяна се наблюдава само когато ~아/어 (или някоя от производните им като ~았/었어요) се добавя към корена.

짓다 = да строя Минало време Сегашно време Бъдеще време
Неформ. нисък 지었어 지어 짓겠어
Неформ. висок 지었어요 지어요 짓겠어요
Проста форма 지었다 짓는다 짓겠다
Форм. висок 지었습니다 짓습니다 짓겠습니다

Обърнете внимание, че когато е четвърта буква в последната сричка, правилното не се прилага. Например, това не се прилага в думата 없다, която се разглежда в следващия урок.

 

 

ㄷ неправилни

Ако последната буква на корена е ㄷ (например: 걷다 = да ходя), ㄷ преобразува ㄹ, когато се добавя гласна. Това се прилага само върху глаголи. Например:

걷다 = да ходя

걷 + 어 = 걸어
저는 걸어요 = Аз ходя

걷 + 었어요 = 걸었어요
저는 걸었어요 = Аз ходех.

Не искам да ви обърквам, но:

걷다 означава “да ходя”. Когато се спряга, добавяйки гласна, се получава 걸어

Друго значение на 걷다 е “да подгъна.” В това си значение обаче 걷다 не следва правилото на тези неправилни. Тоест, когато се спряга, добавяйки гласната накрая, се получава просто 걷어.

걸다 значи “да закача”. Когато се членува, добавяйки гласна, се получава 걸어

Объркващо нали? Нека ги погледнем трите заедно:

걷다

да ходя

걷다

да подгъна

걸다

да закача

Минало Н.В. 걸었어요 걷었어요 걸었어요
Сегашно Н.В. 걸어요 걷어요 걸어요
Бъдеще Н.В. 걷겠어요 걷겠어요 걸겠어요

Честно казано, цялото това 걷다/걷다/걸다 нещо вероятно е най-объркващата част от това спрягане, но не се тревожете чак толкова за него. “Да ходя” е дума, която се използва много по-често от “да подгъна”, така че това не е нещо, което изниква често като проблем.

Причината, поради която тази група неправилни се формира, е просто защото по този начин думите са по-лесни за произнасяне. Подобно е на произнасянето на думата “butter” на английски. Когато произнасяте “butter” не казвате “butt-tter,” а по-скоро “bud-er.” Както ㄷ неправилните, прави се, за да се избегне произнасянето на натъртена съгласна.

Това се случва с повечето корени, които завършват на ㄷ. Често срещани думи,към които не се прилага това правило (като 걷다 = to tuck), са:

받다 (да получа) = 돈을 받았어요 = Аз получих пари.
묻다 (да заровя, да погреба) = 저는 저의 강아지를 묻었어요 = Аз погребах кучето си.
닫다 (да затворя) = 저는 문을 닫았어요 = Аз затворих вратата.

Ето таблица с думата “걷다 (да ходя)”, спрегната във всички нива на учтивост, които сте научили до момента. Неправилните форми са удебелени. Обърнете внимание, че промяна се наблюдава само когато ~아/어 (или някоя от производните им като ~았/었어요) се добавя към корена.

걷다 = да ходя Минало време Сегашно време Бъдеще време
Неформ. нисък 걸었어 걸어 걷겠어
Неформ. висок 걸었어요 걸어요 걷겠어요
Проста форма 걸었다 걷는다 걷겠다
Форм. висок 걸었습니다 걷습니다 걷겠습니다

ㅂ неправилни

Ако последната буква на корена е ㅂ (쉽다 = лесен), ㅂ става 우, когато се добавя гласна. След това 우 се слива с наставката.

Случва се най-често с прилагателни имена. Много глаголи завършват на ㅂ, но това правилно рядко се при тях (някои от малкото глаголи, при които се прилага са: 줍다 (да вдигна), 눕다 (да легна)). Например:

쉽다 = лесен
쉽 + 어 = 쉬 + 우 + 어 = 쉬워
그것은 쉬워 = Това е лесно

어렵다 = труден
어렵 + 어요 = 어려 + 우 + 어요 = 어려워요
그것은 어려워요 = Това е трудно

귀엽다 = сладък
귀엽 + 어요 = 귀여 + 우 + 어요 = 귀여워요
그 여자는 귀여워요 = Това момиче е сладко.

В думите “돕다” (да помогна) и “곱다” (непопулярен начин да кажеш “красив”) ㅂ се променя на 오 вместно на 우. Например:

돕다 = да помогна
돕 + 았어요 = 도 + 오 + 았어요 = 도왔어요
저는 저의 어머니를 도왔어요 = Аз помогнах на майка си.

Забележка: в 돕다 и 곱다 се променя на само когато ~아/어 (или някоя от производните им като ~았/었다 или~아/어요) бива добавена. Когато се добавя която и да е друга гласна, става . Засега не сте учили за ситуации, в които трябва да добавите друга гласна. Например, в следващи уроци ще научите как се добавя ~ㄹ/을 към глаголи. Когато бъде добавено към 돕다, се получава 도울. Това в момента не е особено важно, но е хубаво да го имате предвид.

Понеже ㅂ неправилните са предимно прилагателни, ще трябва да ги спрягате не само в края на изречението, но и в  него (пред съществителни имена). Спомнете си разликата между тези две изречения.

사과는 크다 = Ябълките са големи.
나는 큰 사과를 좋아한다 = Аз обичам големи ябълки.

В първото изречение, “големи” е прилагателно, което описва съществителното име (ябълки) в края на изречението.

Във второто изречение, “големи” описва ябълки (както в “големи ябълки”) и след това “обичам” действа върху съществителното. В Lesson 4 научихте как да описвате съществителни имена с добавянето на прилагателни с ~ㄴ/은 пред тях. Добавянето на ~ㄴ/은 към прилагателните, чиито корен завършва на “ㅂ” кара неправилните да се проявят.

Когато поставяме прилагателно (чийто корен завършва на “ㅂ”) пред съществително име, за да го описва, добавяме ~ㄴ към новооформената 우/오 сричка:

귀엽 + ㄴ = 귀여 + 우 + ㄴ = 귀여운
저는 귀여운 여자를 좋아해요 = Аз харесвам сладки момичета.

Още примери:

쉽다 = лесен
쉽 + ㄴ = 쉬 + 우 + ㄴ = 쉬운
저는 쉬운 일을 했어요 = Аз свърших лесна работа.

부드럽다 = мек
부드럽 + ㄴ = 부드러 + 우 + ㄴ = 부드러운
나는 부드러운 손이 있어= Аз имам меки ръце.

춥다 = струден
춥 + ㄴ = 추 + 우 + ㄴ = 추운
저는 추운 날씨를 좋아해요 = Харесвам студеното време.

Обърнете внимание, че повечето неправилни думи се променят различно в зависимост дали последната гласна на корена е ㅗ или ㅏ. При ㅂ неправилните обаче , с изключение на 돕다 и 곱다, всички думи възприемат 우. следователно, дори в думи, чиято последна гласна еㅏ (пр: 아름답다) или ㅗ (пр: 새롭다), се добав 우. Например:

아름답다 =красив:
아름답 + 어요 = 아름다 + 우 + 어요 = 아름다워요
그 여자는 아름다워요 = Това момиче е красиво.

새롭다 = нов
새롭 + 어요 = 새로 + 우 + 어요 = 새로워요
그 학교는 새로워요 = Това училище е ново.
그것은 새로운 학교예요 = Това (нещо) е ново училище.

Вероятно това е най объркващия от всички неправилни, най-вече защото изглежда странно ㅂ да се променя на 우/오. Причината, поради която се случва е сходна с тази на ㅅ неправилните. Както вече знаете, когато произнасяте сричка с последна буква ㅂ, реално не произнасяте звука “б”. Ако не знаете за какво говоря, вижте Pronunciation guide. Но ако добавите гласна след ㅂ, звукът “б” ще бъде произнесен. Функцията на тези неправилни е да елиминират звука “б”, който реално не е в думата в основната и форма. Объркващо? Да, знам, но отново, не  е нужно да знаете защо се прави. Просто го запомнете.

Това се случва с някои думи, завършващи на ㅂ. Някои често срещани думи, към които това правило не се прилага са:

좁다 (тесен) = 이 방은 좁아요 = Тази стая е тясна.
잡다 (да хвана) = 저는 공을 잡았어요 = Аз хванах топката.
넓다 (широк) 이 방은 넓어요 = Тази стая е широка.

(Корейците често описват стая/място , което е голямо с думата “широко”)

Ето таблица с думата “춥다 (сруден)”, спрегната във всички нива на учтивост, които сте научили до момента. Неправилните форми са удебелени. Обърнете внимание, че промяна се наблюдава само когато ~아/어 (или някоя от производните им като ~았/었어요) се добавя към корена.

춥다 = студен Минало време Сегашно време Бъдеще време
Неформ. нисък 추웠어 추워 춥겠어
Неформ. висок 추웠어요 추워요 춥겠어요
Проста форма 추웠다 춥다 춥겠다
Форм. висок 추웠습니다 춥습니다 춥겠습니다
Прилагателно 추운 날씨 = студено време

 

 

ㅡ неправилни

Ако последната буква на корена е ㅡ (например: 잠그다 = да заключа), когато добавяме ~아/어, не можем да определим дали да добавим ~어 или ~아 към корена ако гледаме само ㅡ. Вместо това трябва да видите гласната на предпоследната сричка. Например, в думата 잠그다, предпоследната сричка е 잠, и гласната тук еㅏ. Използваме същото правилно, за да определим дали да добавим 아 илл 어. Ако гладната еㅏ или ㅗ, се добавя 아. Ако гласната е различна отㅏ и ㅗ,се добавя 어. Например:

Когато гласната на предпоследната сричка еㅏ или ㅗ:

잠그다 + ~아/어
= 잠그아

Когато гласната на предпоследната сричка е различна отㅏ и ㅗ:

슬프다 + ~아/어
= 슬프어

За съжаление, не се случва само това. Когато добавяме ~아/어 към корен, в който последната буква е ㅡ, ~아/어 се слива с корена и  ㅡ бива премахнато. Това е малко объркващо, затова нека видим няколко примера как се случва:

 

잠그다 = да заключа

Коренът завършва на ㅡ. Ако добавяме ~아/어, трябва да погледнем предпоследната сричка, която е 잠. Гласната в тази сричка еㅏ, така че трябва да добавим  ~아 към корена.

잠그 + 아

~아 се слива с корена и ㅡ се премахва:

잠그 + 아 = 잠가

 

바쁘다 = зает

Коренът завършва на ㅡ. Ако добавяме ~아/어, трябва да погледнем предпоследната сричка, която е 바. Гласната в тази сричка еㅏ, така че трябва да добавим  ~아 към корена.

바쁘 + 아

~아 се слива с корена и ㅡ се премахва:

바쁘 + 아 = 바빠

 

예쁘다 = красив

Коренът завършва на ㅡ. ко добавяме ~아/어, трябва да погледнем предпоследната сричка, която е 예. Гласната в тази сричка не е ㅏ или ㅗ, така че трябва да добавим ~어 към корена.

예쁘 + 어

~어 се слива с корена и ㅡ се премахва:

예쁘 + 어 = 예뻐

 

슬프다 =тъжен

Коренът завършва на ㅡ. ко добавяме ~아/어, трябва да погледнем предпоследната сричка, която е 슬. Гласната в тази сричка не е ㅏ или ㅗ, така че трябва да добавим ~어 към корена.

슬프 + 어

~어 се слива с корена и ㅡ се премахва:

슬프 + 어 = 슬퍼

Сливането на ~아/어 с корена се случва, когато се добавя ~아/어 или някоя от производните им като ~았/었어 или ~았/었어요. Например:

저는 문을 잠갔어요 = Аз заключих вратата.
저는 바빠요 = Аз съм зает.
그 여자는 예뻐요 = Това момиче е красиво.
저는 아주 슬퍼요 = Аз съм много тъжен.

Някои корени имат само една сричка. Например, коренът на 크다 е просто 크. В тези случаи знаем, че трябва да приложим ㅡ неправилните, но няма предпоследна сричка, която да определи какво да се добави към корена. Тогава се добавя ~어. Например:

 

크다 = гомял

Коренът завършва на ㅡ. Ако трябва да добавим ~아/어, трябва да погледнем предпоследната сричка, каквато обаче няма, така че трябва да добавим ~어 към корена.

크 + 어

~어 се слива с корена и ㅡ се премахва:

크 + 어 = 커

그 집은 커요 = Тази къща е голяма.

Понякога последната гласна на корена ㅡ, но корена завършва на съгласна. В тези случаи не се наблюдава сливане и винаги се ~어 вместо ~아. Например:

 

긁다 = да надраскам

Последната гласна е ㅡ. Въпреки отва, коренът не завършва на ㅡ , а на съгласна. Следователно се добавя 어.

긁 + 어요 = 긁어요

저는 머리를 긁었어요 = Аз си ограсках главата(челото).

 

듣다 = да чуя

Последната гласна е ㅡ. Въпреки отва, коренът не завършва на ㅡ , а на съгласна. Следователно се добавя 어.

듣 + 었어요 = 듣었어요

Обаче почайакте! Не забравяте ㄷ неправилните.

듣 + 었다 = 들었다

저는 쥐를 들었어요 = Аз чух мишка.

 

만들다 = да направя

Последната гласна е ㅡ. Въпреки отва, коренът не завършва на ㅡ , а на съгласна. Следователно се добавя 어. Независимо каква е гласната на предишните срички се добавя 어, когато завършва на съгласна.

만들다 + ~아/어요

= 만들어요

Ето таблица с думата “잠그다 (да заключа – глагол)”, спрегната във всички нива на учтивост, които сте научили до момента. Неправилните форми са удебелени. Обърнете внимание, че промяна се наблюдава само когато ~아/어 (или някоя от производните им като ~았/었어요) се добавя към корена.

잠그다 = да заключа Минало време Сегашно време Бъдеще време
Неформ. нисък 잠갔어 잠가 잠그겠어
Неформ. висок 잠갔어요 잠가요 잠그겠어요
Проста форма 잠갔다 잠근다 잠그겠다
Форм. висок 잠갔습니다 잠급니다 잠그겠습니다

Ето и таблица с думата “예쁘다 (красив – прилагателно)”, спрегната във всички нива на учтивост, които сте научили до момента. Неправилните форми са удебелени. Обърнете внимание, че промяна се наблюдава само когато ~아/어 (или някоя от производните им като ~았/었어요) се добавя към корена.

예쁘다 = красив Минало време Сегашно време Бъдеще време
Неформ. нисък 예뻤어 예뻐 예쁘겠어
Неформ. висок 예뻤어요 예뻐요 예쁘겠어요
Проста форма 예뻤다 예쁘다 예쁘겠다
Форм. висок 예뻤습니다 예쁩니다 예쁘겠습니다

Последно, ето таблица с думата “만들다 (да направя – глагол)” , спрегната във всички нива на учтивост, които сте научили до момента.

만들다 = да направя Минало време Сегашно време Бъдеще време
Неформ. нисък 만들었어 만들어 만들겠어
Неформ. висок 만들었어요 만들어요 만들겠어요
Проста форма 만들었다 만든다 만들겠다
Форм. висок 만들었습니다 만듭니다 만들겠습니다

Ще научите как  만든다 и 만듭니다 се образуват малко по-късно в урока, когато научите за ㄹ неправилните.

 

르 неправилни

Ако последната сричка на корена е 르 (마르다), то думата се спряга различно, когато се добавя ~아/어. Този тип неправилни се проявяват сам когато се добавя ~아/어(или някоя от производните) и не се , когато се добавя който и да е друг принцип, започващ с гласна или съгласна. Дотук не сте учили за никои от тези други граматически принципи, които могат да започват с нещо различно от ~아/어~, така че не се притеснявайте за различаването засега.

Когато добавяме ~아/어 към тези думи, допълнително ㄹ се образува и добавя като последна съгласна към сричката, предхождаща 르. 르 също се променя 러 или 라 (в зависимост дали добавяте 어 или 아). Това се случва както при глаголи, така и при прилагателни (единственото изключение е 따르다 = да следвам/да изливам). Трудно е за обяснение, затова нека направо ви покажа пример:

다르다 = различен
다르 + 아요 = 다 + ㄹ + 라요 = 달라요
그것은 달라요 = Това нещо е различно.

빠르다 = бърз
빠르 + 아요 = 빠 + ㄹ + 라요 = 빨라요
그 남자는 빨라요 = Този мъж е бърз.

부르다 = да викна нечие име
부르 + 었어요 = 부 + ㄹ + 렀어요 = 불렀어요
저는 저의 누나를 불렀어요 = Аз викнах сестра си.

Ето таблица с думата “고르다 (да избера – глагол)”, спрегната във всички нива на учтивост, които сте научили до момента. Неправилните форми са удебелени. Обърнете внимание, че промяна се наблюдава само когато ~아/어 (или някоя от производните им като ~았/었어요) се добавя към корена.

고르다 = да избера Минало време Сегашно време Бъдеще време
Неформ. нисък 골랐어 골라 고르겠어
Неформ. висок 골랐어요 골라요 고르겠어요
Проста форма 골랐다 고른다 고르겠다
Форм. висок 골랐습니다 고릅니다 고르겠습니다

Ето и таблица с думата “마르다 (слаб – прилагателно)”, спрегната във всички нива на учтивост, които сте научили до момента. Неправилните форми са удебелени. Обърнете внимание, че промяна се наблюдава само когато ~아/어 (или някоя от производните им като ~았/었어요) се добавя към корена.

마르다 = thin Минало време Сегашно време Бъдеще време
Неформ. нисък 말랐어 말라 마르겠어
Неформ. висок 말랐어요 말라요 마르겠어요
Проста форма 말랐다 마르다 마르겠다
Форм. висок 말랐습니다 마릅니다 마르겠습니다
Прилагателно 마른 여자 = слабо момиче

 

 

ㄹ неправилни

Добре, последното, обещавам!

Както знаете, има моменти, в които трябва да изберете между две неща. Например:

~아/어 значи, че трябва да изберете да добавите ~아 или ~어
~ㄴ/은 значи, че трябва да изберете да добавите ~ㄴ или ~은
~ㅂ/습 значи, че трябва да изберете да добавите ~ㅂ или ~습
~ㄹ/을 значи, че трябва да изберете да добавите ~ㄹ или ~을

Както знаете, правите този избор, базирано на корена на думата.

Ако последната буква на корена е ㄹ И добавяте някое от следните:

~ㄴ/은
~ㄴ/는
~ㅂ/습
~ㄹ/을

Първата опция (~ㄴ/ ~ㅂ / ~ㄹ ) трябва да бъде добавена. В тези случаи ㄹ се премахва от корена и се заменя с ~ㄴ / ~ㅂ / ~ㄹ. Нека ги погледнем едно по едно.

 

 

ㄹ неправилни: добавяне на ~ㄴ/은

Учили сте вече за добавяне на ~ㄴ/은 към корена на прилагателно, когато описва директно съществително име. Обикновено добавяте ~ㄴ директно към корена, когато той завършва на гласна, и ~은 , когато завършва на съгласна. Например:

크다 = 큰 남자
작다 = 작은 남자

Когато добавяме ~ㄴ/은 към корен, който завършва на ㄹ, ㄹ се премахва и ㄴ се добавя към корена:

길다 = дълъг
길 + ㄴ = 긴
저는 긴 거리를 건넜어요 = Аз пресякох дългата улица.

멀다 = далеч
멀 + ㄴ = 먼
저는 먼 병원에 갔어요 = Аз отидох до отдалечената болница.

Ще има моменти, в които ще трябва д добавите ~ㄴ/은 и към глаголи, но все още не сте стигнали до там. Представям тази концепция в Lesson 26, и говоря за това как неправилните се прилагат там в Lesson 28. Не искам да го мислите твърде много преди да стигнете тези уроци, но просто за информация, концепцията е същата като тази за добавяне на ~ㄴ/은 към прилагателни. Например:

열다 = да отворя
열 + ㄴ = 연

Въпреки че още не сте учили за добавяне на ~ㄴ/은 към корена на глаголите, сте учили за добавянето на ~ㄴ/는다. Обикновено добавяме ~ㄴ다 към корена на глаголи, завършващи на гласна, и ~는다 към тези, които завършват на съгласна. Например:

나는 집에 간다 = Аз отивам вкъщи.
나는 밥을 먹는다 = Аз ям ориз.

Но когато добавяме ~ㄴ/는다 към корен, завършващ на ㄹ, трябва да премахнете ㄹ и да добавите ~ㄴ다 към корена:

나는 문을 연다 = Аз отварям вратата.I open the door
나는 케이크를 만든다 = Аз правя торта.

 

 

ㄹ неправилни: добавяне на ~ㅂ/습

Научихте също така как се добавя ~ㅂ/습니다 към корените на глаголи и прилагателни във формален висок респект: Обикновено добавяте ~ㅂ니다 към корените на думи, завършващи на гласна, и ~습니다 към тези, завършващи на съгласна. Например:

Глаголи:

저는 집에 갑니다 = Аз отивам вкъщи.
저는 밥을 먹습니다 = Аз ям храна.

Прилагателни:

그 여자는 예쁩니다 = Това момиче е хубаво.
이 방은 넓습니다 = Тази стая е широка.

Когато добавяте ~ㅂ니다 към корени на думи, завършващи на ㄹобаче, трябва да премахнете ㄹ и да добавите ~ㅂ директно към корена. Например:

Глаголи:

저는 문을 엽니다 = Аз отварям вратата.
저는 케이크를 만듭니다 = Аз правя торта.

Прилагателни:

그 병원은 멉니다 = Тази болница е далеч.
그 여자의 머리카락은 깁니다 = Косата на това момиче е дълга.

머리 може да значи ‘глава’ и ‘коса’ в зависимост от контекста. Ако държите да казовете конкретно косата си, може да използвате 머리카락, което винаги значи нечия коса. 머리 или 머리카락  не се отнася за козина или за друго окосмяване. Този тип окосмяване се нарича “털” и обхваща повечето животинска козина (козина, вълна, човешко окосмяване и т.н.)

Добавянето на ~ㅂ/습니다 засяга само думи, завършващи на ㄹ. Няма друг тип неправилно поведение, което да се появява при добавянето на ~ㅂ/습니다 към който и да е тип корен. Например, вижте как само корена на 길다 се променя при добавянето на тази наставка:

Неправилни Примерна дума + ~ㅂ/습니다
ㅅ неправилни 짓다 짓습니다
ㄷ неправилни 걷다 걷습니다
ㅂ неправилни 쉽다 쉽습니다
ㅡ неправилни 예쁘다 예쁩니다
르 неправилни 마르다 마릅니다
ㄹ неправилни 길다 깁니다

Ето таблица с думата “열다 (да отворя – глагол)”, спрегната във всички нива на учтивост, които сте научили до момента. Неправилните форми са удебелени. Обърнете внимание, че това се случва само когато ~ㄴ или ~ㅂ се добавя към корена на глагола.

열다 = да отворя Минало време Сегашно време Бъдеще време
Неформ. нисък 열었어 열어 열겠어
Неформ. висок 열었어요 열어요 열겠어요
Проста форма 열었다 연다 열겠다
Форм. висок 열었습니다 엽니다 열겠습니다

А ето и таблица с думата “길다 (дълъг – прилагателно)”, спрегната във всички нива на учтивост, които сте научили до момента. Обърнете внимание, че това се случва само когато ~ㄴ или ~ㅂ бива добавено към корена (ще се случи и когато добавяте ~ㄴ, но в случая ~ㄴ/는 не се добавя към спрягане на прилагателни. Има обаче случаи, в които това ще се случи и все още не сте ги учили. Например в Lesson 76 говорим за добавянето на ~ㄴ/는데 към прости изречения в сложното. Това би накарало 길다 да стане 긴데. Моля ви, не отивайте директно на Lesson 76 преди да завършите този урок, и останалите 69 урока между тях.)

길다 = дълъг Минало време Сегашно време Бъдеще време
Неформ. нисък 길었어 길어 길겠어
Неформ. висок 길었어요 길어요 길겠어요
Проста форма 길었다 길다 길겠다
Форм. висок 길었습니다 깁니다 길겠습니다
Прилагателно 거리 = дълъг път

Не искам да въ обърквам прекалено много, защото съм сигурен, че вече сте достатъчно объркани. Само количеството информация в този урок може да човек да се разплаче. Мисля, че тук е мястото да направим едно упражнение и да се опитаме да сравним думите 듣다 и 들다, и как се различават спреженията им. Нека пренебрегнем засега значението на 들다 (това е сложна дума с много значения) и да приемем че в случая е глагол. Засега, нека се концентрираме върху спреженията.

Обърнете внимание, че при спрягането на 듣다, трябва да отразите поведението на следните неправилни:

 • ㄷ неправилни (защото завършва на ㄷ)
 • ㅡ неправилни (защото последната гласна е ㅡ)

Таблицата показва как 듣다 трябва да се спрегне с отчитанто на времената и учтивостите, които сте учили дотук: (Неправилните спрежения са удебелени)

듣다 = да чуя Минало време Сегашно време Бъдеще време
Неформ. нисък 들었어 들어 듣겠어
Неформ. висок 들었어요 들어요 듣겠어요
Проста форма 들었다 듣는다 듣겠다
Форм. висок 들었습니다 듣습니다 듣겠습니다

Обърнете внимание, че при спрягането на 들다, трябва да отразите поведението на следните неправилни:

 • ㄹ неправилни (защото завършва на ㄹ)
 • ㅡ неправилни (защото последната гласна е ㅡ)

Таблицата показва как 들다 трябва да се спрегне с отчитанто на времената и учтивостите, които сте учили дотук: (Неправилните спрежения са удебелени)

들다 Минало време Сегашно време Бъдеще време
Неформ. нисък 들었어 들어 들겠어
Неформ. висок 들었어요 들어요 들겠어요
Проста форма 들었다 든다 들겠다
Форм. висок 들었습니다 듭니다 들겠습니다

Мисля, че сравняването на тези две думи е много добро упражнение, защото така може да видите, че понякога заради тези неправилни спрягания 듣다 може да изглежда точно като 들다. Например, във всички минали времена, реално няма как да ги различните от звучковия или писмен състав. Разликата се усеща само от контекста на изречението.

Няма лесен начин да запомните неща като това. Единственото окуражение, което мога да ви предложа е, че колкото по-познат ви става езика и свиквате с него, толкова по-лесно става. Трудно е да се повярва, но наистина става част от вас.

 

 

 

 

Добавяне на  ~ㄴ/은 към прилагателни

Вече го споменах по-горе в урока, но искам да го организирам тук. В Lesson 4 научихте как да добавяте ~ㄴ/은 към прилагателни, за да опишете последващо съществително. Някои неправилни ще се отразяват при образуването на тези форми заради шанса да трябва да прибавите гласна към корена. Нека вземем думата “어렵다” за пример. 어렵다 има последна буква съгласна, което значи, че трябва да добавим ~은 (вместо ~ㄴ). Следователно, ще получим:

어렵은

След това преобразуване имаме “ㅂ”, последвано от гласна, което кара ㅂ неправилната да бъде приложена. Правилното образуване на тази форма на 어렵다 + ~ㄴ/은 е “어려운.”

Долу ще видите таблица, показваща как неправилните прилагателни могат да се променят при добавяне на ~ㄴ/은:

Неправилни Примерна дума Прилага ли се Резултат
ㅅ неправилни 낫다 (по-добър) ДА 나은
ㄷ неправилни NA NA NA
ㅂ неправилни 쉽다 (лесен) ДА 쉬운
ㅡ неправилни 바쁘다 (зает) НЕ 바쁜
르 неправилни 빠르다 (бърз) НЕ 빠른
ㄹ неправилни 길다 (дълъг) ДА

 

Поглед към граматически принципи, които ще научите в бъдещи уроци

Има много наставки, за които ще учите в бъдещи уроци. Ще ви обясня значението и употребата им, когато станат важни и подходящи за нивото, на което сте. Всеки път, когато показвам нова наставка, ще обяснявам как тя кара неправилните да се променят.

Хубавото е, че когато научите как един тип наставки действат на неправилните, всяка наставка, от този тип (започващи по един начин) ще предизвиква същите промени. Например, добавянето на  ~아/어 налага ㅅ да бъде премахнато в ㅅ неправилните. Подобно, всяка друга наставка, започваща с ~아/어, предизвиква същата промяна. Например, ако добавите ~아/어 или ~았/었다 към 짓다, ще видим същата промяна на корена на думата –а именно, че 짓다 се променя на 지어 и респективно 지었다.

Същата концепция се прилага и при граматически принципи, които ще научите по-късно. Например, в Lesson 43 ще видите как ~(으)면 кара неправилните думи да се променят. Промяната, в резултат на ~(으)면, е същата като тази в резултат на ~(으)며 и ~(으)면서. Следователно, не е нужно да запаметявате как всяка една наставка влияе на неправилните, а по-скоро как конкретната група ~(으)ㅁ… променя неправилните. Знам, че пътят към запомнянето на тези нови наставки и ефекта им върху неправилните изглежда ужасяващо труден, но групирането им ще ви помогне значително в запаметяването на всичката тази информация.

Всеки път, когато нов тип наставка бива представен в уроците ми, ще обяснявам как влияе на неправилните. Тези обяснения са нужни само веднъж за всеки тип, защото те ще предизвикват еднакви промени. По-долу ще видите списък с граматически принципи, които ще научите в последващи уроци. Всеки от тях следва определен тип. Във всеки от тези уроци ще обяснявам как те засягат неправилните думи. Впоследствие ще обясня и други принципи, следващи същия формат и предизвикващи същите промени:

~ㄹ/을 (Lesson 9)
~니 (Lesson 21)
~ㅁ/음 (Lesson 29)
~(으)려고 (Lesson 32)
~(으)시다 (Lesson 39)
~(으)면 (Lesson 43)
~(으)니까 (Lesson 81)

Засега се съсредоточете върху проблематиката на този урок. Когато стигнете до някой от тези уроки, отново ще зачекна темата за неправилните. На този етап можем да обсъждаме промените в неправилните само с наставките, които сме показали досега.

Погледнете Irregular Guide ако сте объркани (Сигурен съм, че сте!).

Всеки е объркан, когато се сблъска с неправилните. Впоследствие ще стигнете до момент, в който тези неща ще ви идват естествено. Когато срещнете нова дума, чийто корен завършва на ㅅ/ㄹ/ㅂ/ㄷ/르/ㅡ имайте едно на ум как трябва да я спрягате в бъдеще. Вече дори не ми се налага да мисля за това, че са неправилни, защото ми идват съвсем естествено. Ако не можете да ги запомните всички, поне се опитайте да ги разберете, което ще ви помогне да можете да ги забелязвате по-късно. Впоследствие ще ги запомните просто използвайки и чувайки ги многократно.

Има 1250 примерни изречения в Unit 1. Всички те са линкнати към аудио файлове. Можете да ги свалите в един пакет тук. here.

Okay, I got it! Take me to the next lesson! Или,

Click here for a workbook to go along with this lesson.

For the first time in a year, we are running a sale on our Workbooks. Two weeks only!