Menu Close

Глава 1 Урок 4

Речник

Думите са разделени на съществителни, глаголи, прилагателни и наречия за улеснение.

Натиснете думите на български, за да видите примери и информация как се използват (вероятно няма да разберете граматическите примери в тези изречения на този етап, но е добре да ги имате предвид преминавайки през уроците).

PDF файл със синтезирано представяне на думите и допълнителна информация може да намерите тук.    here

Искате практика в разпознаването на тези думи? Опитайте се да ги намерите в тази кръстословица    Word Searches

Съществителни имена:

= улица

Честа употреба:

길을 잃다 = да се изгубя (буквално “да изгубя улицата”)

길을 건너다 = да пресека улицата

길이 막히다 = за улицата да бъде “запушена” с трафик

Забележка: Използва се и за да се каже, че някой е “напът” за някъде. Например:

저는 집에 가는 길이에요 = Прибирам се към вкъщи.

Граматиката за това се обяснява в Lesson 113.

Примери:

에서 오른 쪽으로 가세요 = На тази улица завийте надясно.

에서 직진하세요 = Продължете направо по този път.

우리는 옛길을 따라 었어요 = Вървяхме заедно, следвайки стария път.

거리 = път

Честа употреба:

사거리 = кръстовище (с четири улици)

삼거리 = кръстовище (с три улици)

Примери:

거리에 사람이 많았어요 = Имаше много хора на улицата.

저는 긴 거리를 건넜어요 = Пресякох дългия път.

저는 거리를 안전하게 건넜어요 = Пресякох улицата безопасно.

우리는 사거리에서 왼쪽으로 돌았어요 = Завигхме наляво на кръстовището.

= ръка, длан

Честа употреба:

손으로 = от нечия ръка

손가락 = пръст

손목 = китка (буквално “врат на ръката”)

손잡이 = дръзка (буквално “хващач за ръка”)

저의 손은 커요 = Ръката ми е голяма.

Примери:

저는 (저의) 을 들었어요 = Вдигнах си ръката.

을 씻으세요! = Измийте си ръцете!

을 잘 씻고 먹어요 = Да си измия ръцете и да ям.

영어 = английски език

Честа употреба:

영어로 = на английски

영어로 말하다 = да говоря английски

영어회화 = разговор на английски

영어 수업 = час по английски

Примери:

제가 수업을 하면 항상 영어로 해요 = Когато преподавам, винаги го правя на английски.

저는 영어를 공부할 거예요 = Ще уча английски.

한국 사람들은 외국 사람들과 영어를 연습하고 싶어요
= Корейците искат да упражняват английския си с чужденци.

저는 영어랑 한국어를 학교에서 배웠어요= Научих английски и корейски в училище.

그 사람은 영어를 자연스럽게 말해요 = Този човек говори английски естествено

영어를 어떻게 배웠어요? = Как научи английски?

한국어는 영어보다 훨씬 어려워요 = Корейският е много по-труден от английския.

그 선생님은 영어를 가르친 지 20 년 됐어요 = Този учител е преподавал английски 20 години.

택시 = такси

Честа употреба:

택시 기사 = шофьор на такси

택시를 타다 = да хвана такси

택시로 가다 = да отида с такси

Example:

택시는 버스보다 더 빨라요 = Таксито е по-бързо от автобуса.

지하철을 놓쳤기 때문에 택시를 타야 돼요 = Изпуснах метрото, затова трябва да хвана такси.

열차 = влак

Честа употреба:

열차로 가다 = да отида с влак

열차를 타다 = да хвана влак

Примери:

열차는 택시보다 더 빨라요 = Влакът е по-бърз от таксито.

= станция/гара

Честа употреба:

서울역 = Гара Сеул

역에서 내리다 = да сляза на станция

출발역 = гара на потегляне

Примери:

홍대에서 어떻게 가요? = Как да стигна до станция Хонг-де?

저는 서울에서 내릴 거예요 = Ще сляза на гара Сеул.

전철까지 걸어갈래요? = Да вървим ли до метростанцията?

이 기차는 서울까지 가요 = Влакът стига до гара Сеул.

버스 정류장 = спирка

Произнася се по-скоро като:  “버스 정뉴장”

Честа употреба:

버스 아저씨 = шофьор на автобус (неформален начин да се обърнеш към шофьор на автобус)

버스 기사 = шофьор на автобус

버스를 타다 = да хвана рейс

버스 카드 = карта за градски транспорт

Забележка: Отнася се за градски автобус. За междуградски автобуси се ползва повече думата “버스 터미널”.

Примери:

버스 정류장에서 버스를 타야 돼요 = Трябва да се качиш на автобуса от спирката.

다음 버스는 저 정류장에서 출발할 거예요 = Следващият автобус ще тръгне от тази спирка.

비행기 = самолет

Честа употреба:

비행기를 타다= да хвана самолет

Примери:

비행기가 아직 출발할 준비가 안 됐습니까? = Самолетът още ли не е готов за отлитане?

하늘에 비행기가 있어요 = Има самолет в небето.

거기에 가고 싶으면 비행기를 타야 돼요 = Ако искаш да отидеш там, трябва да хванеш самолет.

비행기가 9시에 출발할 예정이지만 눈이 많이 와서 못 출발할 것 같아요 = По разписание самолетът трябваше да отдели в 9:00, но вероятно няма, защото има много сняг.

자전거 =колело

Честа употреба:

자전거를 타다 = да карам колело

자전거로 가다 = да отида с колело

Примери:

저는 자전거를 타는 것이 너무 좋아요 = Обичам да карам колело.

무릎이 아플 때 자전거를 타지 마세요 = Когато те боли коляното, не карай колело.

Тази дума я има в Sign Explanation Video #6.

아내 = съпруга, жена

Забележка:Думата “와이프” е доста често използвана последно време.

Примери:

저의 아내는 너무 예뻐요 = Жена ми е мого красива.

저는 아내한테 꽃을 줬어요 = Подарих цветя на жена си.

저는 저의 아내와 유럽에서 사랑에 빠졌어요 = Влюбих се в съпругата си в Европа.

저의 아내는 자기가 요리한 것을 보통 안 먹어요 = Жена ми обикновено не яде храната, която готви.

제가 아내와 결혼하기 전에 우리는 2년 동안 사귀었어요 = Преди да се оженя за жена си, 2 години бяхме заедно.

아이 = дете

Честа употреба:

아이를 돌보다 = да гледаш дете

Примери:

우리 아이는 아직 두 살이에요 = Детето ми е още на 2 години.

우리 셋째 아이는 야구를 좋아해요 = Третото ни дете харесва бейсбол.

아이는 우리 첫째 아들이에요 = Това (дете) е първия ни син.

부모님들은 아이에 영향을 준다/미친다 = Родителите имат влияние над децата си.

아이들은 나무 주위에서 놀고 있어요 = Децата си играят около дървото.

저는 아이를 잃어버려서 걱정이 되었어요 = Притесних се, защото изгубих детето си.

그녀는 아이가 죽었다는 사실을 숨겼어요 = Тя скри (факта), че детето и почина.

아이들은 자기 부모님을 존경해야 돼요 = Децата трябва да уважават родителите си.

저는 아이들이랑 바다에서 수영했어요 = Плувах в морето с децата.

아이들은 만화영화를 매우 좋아해요 = Децата много обичат анимационни филми.

아들 = син

Честа употреба:

아드님 = учтив начин да назовеш нечий син

큰아들 = най-големия син

첫째 아들 = първороден син

둘째 아들 = втори син

Примери:

우리 아들은 대학생이에요 = Синът ни е студент.

할아버지는 우리 아들에게 돈을 주었어요 = Дядо даде пари на сина ни.

저의 아들은 열이 났어요 = Синът ми имаше трмпература.

저는 우리 아들이 자랑스러워요 = Гордея се със сина си.

너는 나쁜 아들이야 = Ти си лош син.

저는 아들 세 명이 있어요 = Имам трима сина.

그 사람은 아들 한 명만 있어요 = Този човек има само един син.

아들은 엄마를 위해 박스를 들었어요 = Синът носеще кутията вместо майка си.

우리 아들은 자기(의) 일을 항상 혼자 하고 싶어요 = Синът ни винаги иска да си пише домашното сам

.

= дъщеря

Честа употреба:

따님 = учтив начин да назовеш нечия дъщеря

큰딸 = най-голяма дъщеря

첫째 딸 = първородна дъщеря

둘째 딸 = втора дъщеря

Примери:

우리 은 그 고등학교를 다녀요 = Дъщеря ни ходи в тази гимназия.

저는 저의 이 아주 자랑스러워요 = Много се гордея с дъщеря си.

우리 은 사랑스러운 여자예요 = Дъщеря ни е прекрасно момиче.

은 어제부터 아팠어요 = Дъщеря ни е болна от вчера.

남편 = съпруг, мъж

Примери:

저의 남편은 선생님이에요 = Съпругът ми е учител.

저는 남편을 공원에서 만날 거예요 = Ще се срещна с мъжа ми в парка.

그 여자의 남편이 비서랑 바람을 피운다는 소문이 있어요
= Има слухове, че мъжът на онази жена има връзка със секретарката.

아버지 = баща

Честа употреба:

큰아버지 = най-големият брат на нечий баща

Забележка: Разговорно се използва думата “아빠”.

Примери:

아버지는 지금 일하고 있어요 = Баща ми сега работи.

형하고 아버지는 영화를 봤어요 = Брат ми и баща ми гледаха филм.

저와 저의 아버지는 너무 비슷해요 = Много си приличам с баща си.

저의 아버지는 모자를 항상 써요 = Баща ми винаги носи шапка.

우리 아버지는 예전에 옷을 팔았어요 = Баща ни е продавал шапки навремето.

우리 아버지는 고모와 살고 있어요 = Баща ни живее с леля.

나는 아버지랑 공원에 갈 거야 = Ще отида в парка с татко.

어머니 = майка

Честа употреба:

큰어머니 = жената на най-големия брат на нечий баща

Забележка: Разговорно се използва думата “엄마”.

Примери:

우리 어머니는 서울대학교를 다녔어요 = Майка ни е била в Сеулския университет.

저는 밥을 친구랑 저의 어머니랑 먹었어요 = Ядох с майка ми и приятеля ми.

저의 어머니는 언니 세 명이 있어요 = Майка ми има три по-големи сестри.

저의 어머니는 올해 한국에 올 것입니다 = Мама ще идва в Корея тази година.

편지 = писмо

Честа употреба:

편지를 쓰다 = да напиша писмо

편지를 받다 = да получи писмо

Примери:

저는 여자 친구를 위해 편지를 썼어요 = Написах писмо за приятелката си.

저는 여자친구에게서 편지를 받았어요 = Получих писмо от приятелката си.

저는 여자친구를 위해 편지를 쓰고 싶어요 = Искам да напиша писмо за приятелката си.

우리는 서로 편지를 줬어요 = Разменихме си писма.

저는 옛날 친구한테 편지를 보냈어요 = Изпратих писмо на стар приятел.

저의 여자 친구는 제가 쓴 편지를 찢었어요 = Приятелката ми скъса писмото, което и написах.

= вкус

Честа употреба:

맛있다 = да бъде вкусно

맛없다 = да не бъде вкусно,да е безвкусно

입맛 = нечий вкус за храна

입맛에 맞다 = да угодиш на нечий вкус за храна

__ 맛에 익숙하지 않다 = да не си свикнал с вкуса на нещо

Забележка: 맛 и 있다 се събират и образуват думата “вкусен”, нотова буквално значи “да има вкус”. Респективно, директния превод на “맛없다” или “맛이 없다”  е “да няма вкус”

Примери:

이 조금 이상해요 = Вкусът е малко странен.

빨간 사과는 가장 맛있어요 = Червените ябълки са най-вкусни.

이 떡은 쓰레기 맛 같아 = Този 떡(ястие) има отвратителен вкус.

식사 = хранене,

Произнася се по-скоро като: “식싸”

Честа употреба:

아침식사 = закуска

점심식사 = обяд

저녁식사 = вечеря

Примери:

저는 할머니를 위해 식사를 준비했어요 = Прихотвих храна за баба.

저는 아침식사를 안 먹었어요 = Не ядох закуска.

저는 보통 점심식사로 과일만 먹어요 = Обикновено ям само плодове на обяд.

엄마가 온 후에 저는 저녁식사를 먹을 거예요 = След като мама се прибере, ще ям вечеря.

교감선생님은 선생님들을 위해 식사를 살 거예요 = Заместник-директорът ще почерпи(ще купи храна) всички учители.

아침 = сутрин

Честа употреба:

아침식사 = закуска

아침에 일어나다 = да се събудя сутрин

Забележка: Може да се използва и като “закуска.” Например:

저는 아침을 안 먹었어요 = Не ядох закуска.

Примери:

저는 아침에 일찍 일어났어요 = Станах рано тази сутрин.

저는 아침부터 밤까지 공부만 했어요 = Учих само от сутрин до вечер.

대부분 사람들은 아침밥을 먹지 않는다 = Повечето хора не ядадт закуска.

저는 항상 아침에 운동해요 = Винаги правя упражнения сутрин.

아침으로 무엇을 먹었어요? = Какво ще ядеш за закуска?

아침식사 = закуска

Произнася се по-скоро като:  “아침식싸”

Примери:

저는 오늘 아침식사를 못 먹었어요 = Днес не ядох закуска.

저는 아침식사로 밥을 먹었어요 = Ядох ориз за закуска.

= вода

Честа употреба:

물을 마시다 = да пия вода

바닷물 = морска вода

물병 = бутилка за вода

수돗물 = чешмяна вода

얼음물 = блокче лед

물고기 = риба (буквално “водно месо”)

Примери:

잘하려면 을 마셔야 돼요 = Ако искаш да си добре, трябва да пише вода.

저는 만 마셔요 = Пия само вода.

애기는 우유 대신에 만 마시고 싶어요 = Бебето иска да пие вода вместо мляко.

사과 = ябълка

Примери:

저는 사과랑 바나나를 샀어요 = Купих ябълки и банани.

바나나는 사과보다 더 맛있어요 = Бананите са по-вкусни от ябълките.

사과도 여기서 파나요? = Продавате ли ябълки тук?

빨간 사과는 가장 맛있어요 = Червените ябълки са най-вкусни.

= пари

Честа употреба:

용돈 = джобни

돈을 내다 = да платя

돈이 부족하다 = да нямам достатъчно пари

돈을 벌다 = да изкарвам пари

돈을 주다 = да давам пари

Примери:

저는 이 없어요 = Нямам никакви пари.

어머님은 너에게 을 줬어? = Майка ти даде ли ти пари?

저는을 받을 때 행복할 거예요 = Когато си получа парите, ще съм щастлив.

의사들은 이 많아 = Докторите имат много пари.

아버지는 아들에게 을 준다 = Бащата дава пари на сина си.

저는 을 정부로부터 받았어요 = Получих пари от държавата.

얼마나 많은을 가져갈 거야? = Колко пари донесе?

Глаголи:

오다 = да дойда

Честа употреба:

~에서 왔다 = да идвам от

내려오다 = да слизам

올라오다 = да се качвам

다녀오다 = да отида и да се върна след това

갔다 오다 = да отида и да се върна след това

돌아오다 = да се върна

걸어오다 = да дойда пеша

Примери:

그 사람은 미국에서 왔어요 = Този човек идва от Съединените щати.

친구들은 언제 올 거예요? = Кога ще дойдат приятелите ти?

어디에서 왔어요? = От къде си? (Откъде идваш?)

저의 친구는 6시 30분에 올 거예요 = Приятелят ми ще дойде в 6:30.

그는 올 거라고 약속했어요 = Той обеща, че ще дойде.

캐나다에 언제 돌아올 거예요? = Кога ще си дойдеш обратно в Канада?

선생님 몇 분 올 거예요? = Колко учители ще дойдат?

어제 어떤 남자가 왔어요? = Кой мъж дойде тук вчера?

끝내다 = да приключа, да завърша

Произнася се по-скоро като: “끈내다”

Забележка: По-често се използва пасивната форма (끝나다), за да се индикира, че нещо е приключило. Например:

일이 끝났어요 = Работата приключи. (набляга, че работата е приключена)

Граматиката за това се обсъжда в Lesson 14.

Примери:

저는 저의 숙제를 끝냈어요 = Аз си приключих домашното.

저는 숙제를 끝내고 나서 집으로 갈 거예요 = Ще си приключа с домашното и ще се прибирам.

저는 일을 만족스럽게 끝냈어요 = Свърших работата задоволително.

시험을 끝내기 전에 답을 확인하세요 = Проверете отговорите си преди да приключите с теста.

춤추다 = да танцувам

Забележка:

Думата “춤” е съществителното за “танц”. В съчетание с глагола “추다” означава “да танцувам”.

Примери:

저는 춤추는 것이 좋아요 = Обичам да танцувам.

알다 = да знам

알다 следва правилото на ㄹ неправилните. Вижте Lesson 7 за повече информация.

Честа употреба:

겠습니다 = Официален начин да кажете “Добре, разбирам.”

았어 = Неформален начин да кажете “Добре, разбрах.”

Примери:

저는 그 사람을 알아요 = Познавам този човек.

저는 그것을 알고 있어요 = Знам това.

누구나 그 여자를 알아요 = Всички познават това момиче.

서울에 어떻게 가는지 알아요 = Знам как да стигна до Сеул.

서울에 어떻게 가는지 알아요? = Знаеш ли как се стига до Сеул?

그 단어를 어떻게 발음하는지 알아요 = Знам как се произнася тази дума.

그 단어를 어떻게 발음하는지 알아요? = Знаеш ли как се произнася тази дума?

그 학생이 책을 왜 버렸는지 알아요 = Знам защо този ученик си изхвърли тетрадката.

그 학생이 책을 왜 버렸는지 알아요? = Знаеш ли защо този ученик си хвърли тетрадката?

제가 한국어를 왜 배우고 싶은지 알아요? = Знаеш ли защо искам да науча корейски?

걷다 = да ходя

Поризнася се по-скоро като: “걷따”

걷다 следва правилото за ㄷ неправилните. Вижте Lesson 7 за повече информация.

Честа употреба:

걸어가다 = да отида пеша

걸어오다 = да дойда пеша

Примери:

우리는 집에 걸어왔어요 = Дойдохме си пеша.

저는 10분 동안 걸었어요 = Ходих 10 минути.

여자는 학교에 걸었어요 = Момичето ходи до училището.

그 여자는 항상 그렇게 걸어요 = Това момиче винаги върви така.

저는 너무 많이 걸어서 지금 발이 아파요 = Краката ме болят, защото ходих прекалено много.

우리는 차가 없어서 집에 걸어왔어요 = Нямахме кола, затова ходихме до вкъщи.

전철역까지 걸어갈래요? = Да вървим ли до метростанцията?

학생들은 교실 쪽으로 걸어요 = Учениците вървят към часовете си.

우리가 천천히 안 걸었더라면 늦게 도착하지 않았을 거예요 = Ако не вървяхме бавно, нямаше да стигнем късно.

배우다 = да уча

Честа употреба:

한국어를 배우다 = да уча корейски език

영어를 배우다 = да уча английски език

한국어를 배우고 싶다 = да искам да уча корейски език

Примери:

한국어를 언제부터 배웠어요? = Откога учиш корейски?

저는 그것을 지난 시간에 배웠어요 = Уших го предишния път.

저는 한국어를 한국에서 배웠어요 = Научих корейски в Корея.

저는 한국어를 배우고 싶어요 = Искам да науча корейски.

우리는 다음 시간에 더 배울 거예요 = Ще научим повече следващия път.

저는 5년 이내에 외국어를 다섯 개 배우고 싶어요 = Искам да науча 5 езика за 5 години.

한국에 온 이래로 한국어를 배우고 있어요 = Уча корейски откакто съм дошъл в Корея.

연습하다 = да се упражнявам, да практикувам

Произнася се по-скоро като: “연스파다”

Примери:

한국 사람들은 외국 사람들과 영어를 연습하고 싶어요 = Корейците искат да упражняват английския си с чужденци.

연습을 많이 해도 시합에서 질 거예요 = Независимо колко се упражняваш, ще изгубиш този мач.

생각하다 = да мисля

Произнася се по-скоро като: “생가카다”

Съществителното от тази дума се превежда като “мисъл” или “идея”.

Честа употреба:

좋은 생각이 났어요 = Имам добра идея. (буквално “добра мисъл дойде”)

무슨 생각 ? = За какво си мислиш?

Забележка:

Обикновено граматическият принцип ~ㄴ/다고 предхожда 생각하다 в цитираните изречения. За повече информация вижте Lesson 52.

Примери:

저도 그렇게 생각해요 = И аз мисля така.

나는 너에 대해 생각했어 = Помислих си за теб.

그 여자에 대해 어떻게 생각해요? = Какво мислиш за това момиче?

저는 그렇게 생각하지 않아요 = Не мисля така.

저는 저의 엄마에 대해 생각했어요 = Помислих си за мама.

우리 집에 대해 어떻게 생각해요? = Какво мислиш за къщата ни?

살다 = да живея

살다 следва ㄹ неправилните. Вижте Lesson 7 за повече информация.

Честа употреба:

아 있다 = Да живея (обратното на  мъртъв)

Забележка: За да кажете че живеете някъде, може да използвате “살고 있다.” Наприме: 저는 한국에서 살고 있어요. Обърнете внимание, че това буквално се превежда “Аз живея в Корея” в смисъла на продължително, несвършено действие. Вижте Lesson 18.

Примери:

저는 서울에서 고 있어요 = Живея в Сеул.

어느 집에서 살아요? = В коя къща живееш?

저는 학교에서 멀리 고 있어요 = Живея далече от училище.

한국에서 언제부터 살았어요? = Откога живееш в Корея?

저는 2년 동안 외국에서 살았어요 = Живях в чужбина 2 години.

저는 7년 동안 한국에서 살았어요 = Живях в Корея 7 години.

우리 아버지는 고모와 고 있어요 = Баща ми живее с леля ми.

저는 멀리 고 있기 때문에 집까지 걸어가기 힘들어요 = Трудно е да се прибирам пеша, защото живея далеч.

Възвратни глаголи:

끝나다 = да бъде завършен

Произнася се по-скоро като: “끈나다”

Забележка:

Това е първият пасивен/възвратен глагол, който срещаме. За повече информация относно тези глаголи вижте Lesson 14.

Примери:

이 콘서트가 벌써 끝났어요? = Концертът свърши ли вече?

숙제는 끝났어요 = Домашното ми е приключено.

수업은 2분 후에 끝날 거예요 = Часът ще е свършил след две минути.

그 일이 다 끝나서 지금 기분이 아주 좋아요 = Сега, след като тази работа е свършена, съм много щастлив.

Прилагателни имена:

위험하다 = (да бъда) опасен

Съществителното от тази дума се превежда “опасност”.

Честа употреба:

위험성 = рискованост

위험물 = нещо опасно

Примери:

그 장소가 너무 위험해서 가지 마세요 = Това място е много опасно, така че не ходи.

이런 일은 위험해요 = Този тип работа е опасен.

그 사람은 위험한 남자입니다 = Този човек е опасен.

잘생기다 = (да бъда) привлекателен

Забележка: Съчетание от наречието 잘 (добре) и глагола 생기다 (да прилича/да изглежда), което значи, че се спряга като глагол. Обикновено се спряга в минало време (잘생겼다), дори когато се говори за сегашен момент.

Примери:

그 남자는 너무 잘생겼어요 = Този мъж е много привлекателен.

저는 잘생긴 남자를 만나요 = Срещнах привлекателен мъж.

파란 눈이 있는 남자가 가장 잘생겼어요 = Мъжете със сини очи са най-красиви.

그는 별로 잘생기지 않았다 = Не е толкова хубав.

그는 전혀 잘생기지 않았다 =Въобще не е хубав.

못생기다 = (да бъда) грозен

Произнася се по-скоро като: “몯쌩기다”

Notes: Съчетание от наречието 못 (не добре, зле)и глагола 생기다. Като 잘생기다, спряга се като глагол в минало време.

Примери:

그 남자는 너무 못생겼어요 = Този мъж е много грозен.

그 여자는 우리 반에서 제일 못생긴 여자예요 = Това момиче е най-грозното в нашия клас.

피곤하다 = (да бъда) уморен

Съществителното от тази дума се превежда “умора”.

Примери:

저는 일을 많이 해서 너무 피곤해요 = Много съм изморен, защото работих много.

너무 피곤해서 자고 싶어요 = Искам да спя, защото съм много уморен.

피곤한 사람은 침대에 누워서 잤어요 = Умореният човек легна на леглото и заспа.

잠을 못 자면 다음 날에 몸이 피곤해져요 = Ако не се наспиш добре, на следващия ден ще си изморен.

다르다 = (да бъда) различен

다르다 следва 르 неправилните. Вижте Lesson 7 за повече информация.

Честа употреба:

또 따른 = друг

Забележка: Когато казвате, че нещо е “различно” от нещо друго, 와/과/랑/이랑 трябва да се добави към съществителното, което се сравнява. Виж Lesson 15 за повече информация.

Примери:

저는 다른 영화를 보고 싶어요 = Искам да гледам друг филм.

우리는 매우 달라요 = Много сме различни.

그 건물은 어제와 달라요 = Тази сграда е различна от вчера.

고양이는 강아지와 달라요 = Котките и кучетата са различни.

캐나다는 한국과 문화적으로 달라요 = Канада и Корея се различават културно.

서양사람들은 동양사람들과 달라요 = Хората на Запада са различни от хората на Изтока.

그 여자가 오늘 화장을 하지 않아서 아주 달라 보여요 = Това момиче изглежда много различно днес, защото не си е сложило грим.

슬프다 = (да бъда) тъжен

슬프다 следва ㅡ неправилните. Вижте Lesson 7 за повече информация.

Честа употреба:

슬퍼하지 마세요 = Не бъди тъжен/Не се натъжавай

Примери:

우리 할아버지가 죽어서 저는 너무 슬퍼요 = Тъжен съм, защото дядо ми почина.

저의 여자친구는 어제 너무 슬퍼 보였어요 = Приятелката ми изглеждаше много тъжна вчера.

제가 슬프다면 친구를 만나지 않을 거예요 = Ако съм тъжен няма да се срещам с приятели.

맛있다 = (да бъда) вкусен

Дори технически комбинацията от съществителното “맛” (вкус) и “있다” (да имам) 맛있다 се счита за една дума (буквално значи “да има вкус”) и произношението на ㅅ в “맛” се пренася в следващата сричка. Това кара цялата дума да звучи като “마싣따.”

Обърнато, 맛없다, което значи “да не бъде вкусно”, се възприема като две думи (буквално “да няма вкус”). Поради тази причина,  ㅅ в “맛” обикновено не се пренася към следващата сричка и думата се произвася като e “마덥따”

Честа употреба:

맛있는 음식 = вкусна храна

Примери:

맛있는 것을 먹고 싶어요 = Искам да хапна нещо вкусно.

빨간 사과는 가장 맛있어요 = Червените ябълки са най-вкусни. (не са!)

사과는 가장 맛있는 과일이에요 = Ябълките са най-вкусния плод.

한식은 너무 맛있어요 = Корейската храна е много вкусна.

재미있다 = (да бъда) забавен, смешен

Произнася се по-скоро като: “재미읻따”

Забележка:

Както думата “맛있다,” 재미있다 се състои от “재미” и “있다” (да имам). Следователно, дори 재미있다 да е прилагателно (забавен), се спряга като глагола 있다.

Примери:

그 영화가 너무 재미있었어요 = Този филм беше много забавен.

그 남자는 재미있는 남자예요 = Този човек е много забавен.

제가 보고 있는 영화는 재미있어요 = Филмът, който гледам, е много забавен.

친구를 만났으면 재미있었을 것이다 = Ако бях срещнал приятелите си, щеше да е забавно.

많다 = (да бъда) много

Произнася се по-скоро като: “만타”

Забележка: Като прилагателно, което значи “много”, 많다 може да бъде поставено преди съществителни, които описва, например: 많은 사람은 저를 좋아해요 (много хора ме харесват). По-естествено е обаче 많다 да се използва в ~는 것 принципа. Например: 저를 좋아하는 사람은 많아요 (буквално: има много хора, които ме харесват). ~는 것 принципа е много сложен да бъде описан и се разглежда в детайл в Lessons 26 to 33.

Примери:

그 회사에서 일하는 사람은 많아요 = Има много хора, които работят в тази компания.

지난 주에 저는 계획이 많았어요 = Имах много планове за миналата седмица.

동대문시장에서 아주머니가 많아요 = Има много възрастни жени на пазара Донг-де-мън.

그곳에서 구경하는 사람이 많아요 = Има много хора, които разглеждат това място.

저는 거기에 사람이 많을 것 같아서 가고 싶지 않아요 = Не искам да ходя там, защото вероятно ще има прекалено много хора.

행복하다 = (да бъда) щастлив, весел

Произнася се по-скоро като: “행보카다”

Честа употреба:

행복한 사람 = щастлив човек

Примери:

저는 매우 행복한 사람이에요 = Аз съм много щастлив човек.

저는 공원에 가는 날에 항상 행복해요 = Винаги съм щастлив в дните, когато ходя до парка.

왜 그렇게 행복해 보여요? = Защо изглеждаш толкова щастлив?

저는 행복하기 때문에 죽고 싶지 않아요 = Не ми се умира, защото съм щастлив.

저는 돈을 받을 때 행복할 거예요 = Когато получа парите, ще съм щастлив.

내가 행복하면 숙제를 잘 해 = Ако съм в добро настроение си правя домашното добре.

제가 행복하다면 일을 더 잘 할 거예요 = Ако съм в добро настроение работя по-усилено.

Наречия и други думи:

거기 = там

Забележка:

Разликата между “그” и “저” е същата като тази между “거기” и “저기.” “거기” се използва, когато говорим за място, което вече е споменавано, а “저기” се използва, когато говорим за място, което е по-далеч от “여기.”

거기 и ~에세 образуват “거기서.”

Примери:

거기서 언제부터 살았어요? = Откога живееш там?

거기에 간 적이 없어요 = Никога не съм бил там.

제가 거기에 가는 중이에요 = Отивам там.

밥을 거기에 두지 말아 주세요 = Не слагайте ориза там, моля.

거기에 가고 싶으면 비행기를 타야 돼요 = Ако искаш да отидеш там, трябва да хванеш самолет.

친구가 거기에 많을 거라서 그 파티에 가고 싶어요 = Много от моите приятели ще са там, затова искам да отида на това парти.

저기 = там (по-далеч)

저기 и ~에서 образуват “저기서”

Когато се опитвате да привлечете вниманието на някого, например когато искате да си поръчате в ресторант, често се използва “저기요!.” Например:

저기요! 지금 주문할게요! = Извинете! Бихме искали да поръчаме.

Примери:

저기까지 걷자! = Хайде да отидем до ето там.

이불을 다 저기에 넣었어요 = Оставих одеалата ето там.

저기까지 아주 빨리 수영하더라도 그 사람을 구하지 못할 거예요 = Дори да плуваш до там много  бързо, няма да успееш да спасиш човека.

지금 = сега

Забележка:

Въпреки че се отнася за време, “에” обикновено не се прикачва към “지금”

Честа употреба:

지금부터 = отсега

지금까지 = досега

Примери:

저는 밥을 지금 먹고 싶어요 = Искам да ям сега.

그 여자를 지금까지 좋아했어요 = Харесвах това момиче досега.

여자들은 지금 영화를 보고 있어요 = Момичетата гледат филм сега.

저는 밥을 다 먹어서 지금 배불러요 = Изяход всичката храна и затова сега съм сит.

열심히 운동하고 지금 힘이 빠졌어요 = След като тренирах, сега нямам никаква енергия.

내가 밥을 벌써 먹어서 지금 먹고 싶지 않아 = Защото вече ядох, сега не ми се яде.

그 학생은 어떤 여자와 지금 사귀고 있어요 = Този ученик сега излиза с някакво момиче.

하지만 = но, ама, обаче

Забележка: По-естествено е да свържете изреченията с грамитически принцип (като ~지만 или ~는데) , отколкото да ги разделияте с 하지만.

Примери:

거기에 가고 싶어요. 하지만 돈이 없어요 = Искам да отида там. Но нямам пари.

저는 먹고 싶어요. 하지만 배고프지 않아요 = Искам да ям. Но не съм гладен.

Има повече от 1050 думи в Глава 1. Всички те са линкнати към аудио файлове. Може да свалите всички в един пакет тук  here.

Ако ви е нужна помощ да запомните всички тези нови думи, опитайте с  Memrise tool.

Ако искате да чуете повторни тези думи, опитайте тук. Vocabulary Practice video.

 

Чести поздрави

Иска ми се да можех да ви кажа да не се притеснявате за тези неща. Разбира се, аз мога да кажа “не се притеснявайте за тези неща”, но мисля, че ще свърши работа. Когато учи език, всеки иска да научи тези фрази колкото се може по-рано. Разбирам това напълно, но умишлено избягвам да ви показвам такива изрази. В интерес на истината, все още ми се иска да не ви ги показвам, но на този етап съм сигурен, че се питате “минах толкова много и все още не знам как да кажа “чао”!”.

В корейския, тези фрази са много по-лесни за разбиране ако разбирате и защо те са построени така. За съжаление, все още не сме стигнали до момента, в който ще можете да ги разберете. Това ще отнеме още няколко урока. Въпреки това, ето няколко от най-разпространените изрази, които съм сигурен, че вече нямате търпение да знаете:

안녕히 가세요 = Довиждане (казано от този, който си тръгва)
안녕히 계세요 = Довиждане (казано от този, който остава)
만나서 반갑습니다 = Приятно ми е да се запознаем
실례합니다 = Извинете
죄송합니다/미안합니다 = Съжалявам
이름이 뭐예요? = Как се казваш?
저의 이름은 ______이에요 = Казвам се …..
어디에서 왔어요? = Откъде си?
저는 _______에서 왔어요 = Аз съм от ……

Ако не можете да си запомните, всичко е наред. Все още мисля, че трябва да оставите настрана запомнянето на тези фрази до момента, в който можете да разберете граматиката в тях.

След като го изговорихме, нека започнем с основния материал.

Използване на прилагателни имена ~ㄴ/은

Добре, това няма да ви помогне да разберете изразите по-горе, но това, което ще научите, е важна стъпка в изучаването на корейски език. Трябва да запомните тези два важни факта от предишния урок:

  • Всички изречения ТРЯБВА да завършват на глагол или прилагателно
  • Всички глаголи и прилагателни завършват на  ‘다’

Дори тези двете да са верни (и винаги да бъдат), нека ги разгледаме по-подробно:

  • Всяко изречение трябва да завършва на прилагателно или на глагол.
    Да, но глаголите и прилагателните СЪЩО могат да отидат и на друго място в изречението. В предишния урок видяхме това изречение:

저는 배를 원하다 = Искам лодка.
(나는 배를 원해 / 저는 배를 원해요)

Но какво се случва, ако искам да кажа: “Искам голяма лодка.”. В това изречение има и прилагателно, и глагол. Къде трябва да сложим прилагателното? На корейски това прилагателно се поставя където се поставя и на английски и български. Например:

나는 배를 원하다 = Аз искам голяма лодка.
나는 голяма 배를 원하다 = Аз искам голяма лодка.

Просто, нали? Просто заменяме думата за “голям” с корейския еквивалент (크다) в това изречение?:

나는 크다 배를 원하다 = Не е правилно. И то въобще.

Помните ли второто правило, което ви споменах?:

  • Всички глаголи и прилагателни завършват на сричката ‘다’
    – Да, но варианта на думата с  ‘다’ за последна сричка е просто речниковата форма на тази дума и се използва рядко. Всяко прилагателно/глагол в корейския има “корен”, който се състои от всичко, стоящо пред 다 в речниковата форма. Нека видим няколко примера:

크다 = 크 (корен) + 다
작다 = 작 (корен) + 다
좋다 = 좋 (корен) + 다
길다 = 길 (корен) + 다
배우다 = 배우 (корен) + 다

В повечето случаи, когато работим с глаголи/прилагателни, премахваме ~다 и прибавяме нещо друго към корена.

Когато искате да образувате прилагателно, което пряко да описва съществително име, както в примерите:

малко момче
голяма лодка
вкусен хамбургер
мека ръка

Трябва да премахнем ‘~다’ и да добавим ~ㄴ или ~은 към корена на прилагателното.

Към думи, в които последната сричка на корена завършва на гласна (크다/비싸다/싸다),прибавяме ~ㄴ към последната сричка:

дума корен прилагателно, което директно описва съществително пример превод
크다 큰 배 голяма лодка
비싸다 비싸 비싼 비싼 음식 скъпа храна
싸다 싼 것 евтино нещо

Към думи, в които последната сричка на корена завършва на (작다/좋다/많다), прибавяме ~은 към корена:

дума корен прилагателно, което директно описва съществително пример превод
작다 작은 작은 남자 малък мъж
좋다 좋은 좋은 아들 добър син
많다 많은 많은 돈 много пари

Нека погледнем пак това, което се опитвахме да напишем по-горе:

Аз искам голяма лодка = 저는 크다 배를 원하다 = грешно

Аз искам голяма лодка = 저는 큰 배를 원하다 = вярно

Ключът към разбирането на това е са можете да правите разлика между следните:

음식은 비싸다 = Храната е скъпа.
비싼 음식 = скъпа храна

Първият пример е изречение. Вторият пример не е. Второто изречение се нуждае от още думи, за да се сформира като такова. То трябва да завърши или на прилагателно, или на глагол, който да диктува съществителното “скъпа храна”. Например:

나는 비싼 음식을 먹다 = Аз ям скъпа храна.
(나는 비싼 음식을 먹어 / 저는 비싼 음식을 먹어요)

Глаголът “да ям” определя изречението.

저는 비싼 음식을 좋아하다 = Харесвам скъпа храна.
(나는 비싼 음식을 좋아해 / 저는 비싼 음식을 좋아해요)

Глаголът “харесва” определя изречението..

비싼 음식은 맛있다 = Скъпата храна е вкусна.
(비싼 음식은 맛있어 / 비싼 음식은 맛있어요)

Прилагателното “да бъде вкусен” определя изречението. Обърнете внимание, че няма субект в това изречение (макар и да има подлог).

(Запомнете, за последен път, вие все още не знаете как да спрягате глаголите и прилагателните в края на изречението. Това ще ви бъде представено в следващия урок. Това е причината в този урок да се представят неспрегнати изречения. Помнете, че тези изречения технически не са правилни, но е изключително важно да разбирате структурата в тях.

Както и в предните три урока, осигурил съм спрегнати примери под всяко неспрегнто изречение. Най-вероятно още няма да разбирате тези спрежения.)

Още примери на използване на прилагателни в изречението:

나는 작은 집에 가다 = Ходя до малката къща.
(나는 작은 집에 가 / 저는 작은 집에 가요)

나는 큰 차를 원하다 = Искам голяма кола.
(나는 큰 차를 원해 / 저는 큰 차를 원해요)

나는 잘생긴 남자를 만나다 = Спрещам красив мъж.
(나는 잘생긴 남자를 만나 / 저는 잘생긴 남자를 만나요)

나는 많은 돈이 있다 = Имам много пари.
(나는 많은 돈이 있어 / 저는 많은 돈이 있어요)

나는 뚱뚱한 학생을 만나다 = Срещам дебел ученик.
(나는 뚱뚱한 학생을 만나 / 저는 뚱뚱한 학생을 만나요)

В уроци 1 и 2 обясних, че прилагателните не “действат” върху допълнения. Много учащи поглеждат изреченията и си казват “Хей! Тези изречения имат и допълнения, и прилагателни!” Прилагателните не могат да “действат” върху допълнения и да ги “предвождат” в изречението. Това значи, че не може да използвате такова изречение (на никой език)”:

나는 집을 작다 = Аз малка къща

Освен това, не съм споменавал нищо за това, че допълнения и прилагателни не могат да са в едно изречение. Прилагателните могат да се използват да “описват” допълненията/обектите , които са “водени” от глагола. Ще продължа да говоря за това в примерите по-долу.

Във всички примери по-горе, обърнете внимание на разликата във функцията между прилагателните, които описват допълнения и тези, които “диктуват” изречението. Например:

나는 작은 집에 가다 = Аз отивам го малката къща.
(나는 작은 집에 가 / 저는 작은 집에 가요)

Глаголът “да отида” диктува изречението.

그 집은 작다 = Тази къща е малка.
(그 집은 작아 / 그 집은 작아요)

Прилагателното “да бъде малък” диктува това изречение. Обърнете внимание, че в това изречение няма допълнение.

저는 큰 차를 원하다 = Аз искам голяма кола.
(나는 큰 차를 원해 / 저는 큰 차를 원해요)

Глаголът “да искам” диктува изречението.

이 차는 크다 = Тази кола е голяма.
(이 차는 커 / 이 차는 커요)

Прилагателното “да бъде голям” диктува това изречение. Обърнете внимание, че в това изречение няма допълнение.

Във всяко от изреченията по-горе, дори прилагателните винаги да действат като описващи думи, когато са поставени преди съществителни, за да ги описват директно, тези съществителни могат да се поставят навсякъде в изречението (могат да са подлог, допълнение, място). Същото се случва и в  другите езици, в прости изречения като:

남자는 음식을 먹다 = Мъжът яде храна.
(남자는 음식을 먹어 / 남자는 음식을 먹어요)

Мога да използват прилагателни, за да опиша всяко от съществителните в изречението. Например:

행복한 여자는 작은 차 안에 있다 = Щастливото момиче е в малката кола.
(행복한 여자는 작은 차 안에 있어 / 행복한 여자는 작은 차 안에 있어요)

Ще забележите, че някои прилагателни завършват на “~있다.” Най-често срещаните от тях са :

맛있다 = вкусен
재미있다 = забавен

Когато прилагателното завършва на “~있다”, както в случая, вместо ~ㄴ/은, към корена се прибавя ~는. Например:

그 남자는 재미있는 남자이다 = Този мъж е забавен.
(그 남자는 재미있는 남자야 / 그 남자는 재미있는 남자예요)

나는 맛있는 음식을 먹다 = Аз ям вкусна храна.
(나는 맛있는 음식을 먹어 / 저는 맛있는 음식을 먹어요)

Разликата тук идва от така наречения “~는 것” принцип. Засега не е нужно да мислите защо ~는 се добавя вместо ~ㄴ/은. Достатъчно е сега да го запомните като изключение. Концепцията зад този граматически принцип се обсъжда в Lesson 26 и в  other Lessons in Unit 2. Тя е свързана с функцията на глаголи да описват съществителни имена. Например:

“Мъжът, който срещнах вчера, ще отиде до парка, в който искам да отида”

Това обаче е много сложно и е цялата концепция зад ~는 것 принципа, който споремах по-рано. Както вече казах, ще се запознаете с това в Lesson 26.

 

 

Да бъде много: 많다

Добър начин да упражните знаниятча си за това как прилагателни се ползват за пряко описване на съществителни или да диктуват изречението, е като приложите знанията си към думата “많다.” 많다 е прилагателно, което описва, че нещо е много, че има много от него. Преводът зависи от това как се използва думата в изречението. Например, когато описва съществителни в изречението, може да се използва по следния начин:

나는 많은 음식을 먹다 = Аз ям много храна.
(나는 많은 음식을 먹어 / 저는 많은 음식을 먹어요)

나는 많은 돈이 있다 = Аз имам много пари.
(나는 많은 돈이 있어 / 저는 많은 돈이 있어요)

나는 많은 아내가 있다 = Имам много жени.(хa!)
(나는 많은 아내가 있어 / 저는 많은 아내가 있어요)

Сега, ако използваме “많다” , за да диктува изречението, можем да го направим така:

사람이 많다

Когато учите койрески, е нужно да осъзнаете, че никога не е ефективно да мислите за корейските изречения като буквално преведени изречения на родния си език. Факт е, че източните и западните езици имат много различна граматика, и да се опитваме да насилим правила и структури от един език в друг не е естествено.

사람이 많다 = много хора
(사람이 많아 / 사람이 많아요)

Когато 많다 диктува изречението, преводът обикновено е “Има много…”. Ето още няколко примера:

음식이 많다 = има много храна
(음식이 많아 / 음식이 많아요)

Естветсвно, това може да се приложе и в много сложни изречения, но това е само началото. В последствие ще можете да правите изречения като:

Има много певци, които стават известни и бързо изхарчват всичките си пари.

Това изречение може да завършва на “많다.” Структурата би била следната:

(певците, които стават известни и бързо изхарчват всичките си пари)가 많다

Все още сте много далеч от това да разбирате как работят сложни изречения като това, но исках да ви покажа, че нещата които учите сега ви доближават към целта.

Обърнете внимание, че частицата поставена към подлога е 이/가, когато изречението завършва на “많다.” Има някои думи, които звучат по-естествено с частицата ~이/가 , вместо с ~는/은. 많다 е една от тях. Ще продължа да ви казвам в кои ситуации е по-естествено да използвате ~이/가 вместо ~은/는, напредвайки в уроците.

 

Частицата ~도

~도 е още една много полезна частица в корейския език. Тя има значението на “също така, както и”. Тя може да замести частицата на поглога (는/은) или тази на допълнението (를/을), в зависимост от смисъла на изречението. Например:

저도 한국어를 말하다 = И аз говоря корейски език. (както и други хора)
(나도 한국어를 말해 / 저도 한국어를 말해요)

което е различно от:

저는 한국어도 말하다 = Аз говоря и корейски език. (както и други езици)
(나는 한국어도 말해 / 저는 한국어도 말해요)

Важно е да правите разлика между горните два примера. На английски тези две изречения биха изглеждали по един и същи начин. В първия пример се набляга на това че ТИ също говориш корейски, докато във втория се набляга на това че ти говориш СЪЩО И корейски език.

Още няколко примера по същия въпрос:

저도 사과를 먹다 = И аз ям ябълки.
(나도 사과를 먹어 / 저도 사과를 먹어요)

저는 사과도 먹다 = Аз ям и ябълки.
(나는 사과도 먹어 / 저는 사과도 먹어요)

Важното е да обърнете внимание към кое съществително се добавя  “~도”, за да изрази, че е “също”. Още примери:

나도 그것을 알다 = И аз знам това.
(나도 그것을 알아 / 저도 그것을 알아요)

나도 피곤하다 = И аз съм уморен.
(나도 피곤해 / 저도 피곤해요)

나의 딸도 행복하다 = И моята дъщеря е щастлива.
(나의 딸도 행복해 / 저의 딸도 행복해요)

Има 1250 примерни изречения в Unit 1. Всички те са линкнати към аудио файлове.

Можете да ги свалите в един пакет тук. here.

Okay, I got it! Take me to the next lesson! Или,

Click here for a workbook to go along with this lesson.

 

For the first time in a year, we are running a sale on our Workbooks. Two weeks only!