Menu Close

Les 19: Koreaanse Vergelijkende Zinenn en de Overtreffende Trap: 더, 보다, 가장/제일

Deze les is ook beschikbaar in Русский en Español

 

 

Woordenschat

Een PDF met alle woorden en extra informatie kun je hier vinden (Engels).

Zelfstandig Naamwoorden:
한식 = Koreans eten
양식 = westers eten
= lengte
= ster
태도 = houding
월급 = loonstrook
도심 = centrum
시내 = centrum
추억 = herinnering
후보자 = kandidaat
라면 = noedels (ramen)
주년 = jubileum
자세 = lichaamshouding/postuur

Werkwoorden:
걱정하다 = zorgen maken
씻다 = wassen
확인하다 = checken, bevestigen
모으다 = verzamelen
이야기하다 = praten met, een conversatie hebben
수집하다 = verzamelen
추천하다 = aanraden

Bijvoeglijk Naamwoorden:
좁다 = krap zijn
넓다 = wijd zijn/breed zijn
특별하다 = speciaal zijn
게으르다 = lui zijn
편하다 = comfortabel zijn
안락하다 = comfortabel zijn

Bijwoorden en Overig:
= meer
= minder
가장 = het meest (voortreffelijke trap)
제일 = het meest (voortreffelijke trap)
앞으로 = toekomst
평소 = gewoonlijk
여러 = veel/varierende
_____ = iets ouds
옛 추억 = oude herinneringen
옛날 = oude dagen
옛사랑 = oude liefde
옛길 = oude weg/pad
닥쳐 = hou je mond

Als je Engels goed is, kun je deze woorden leren met onze Memrise tool.

 

 

Introduction

In deze les ga je leren over vergelijkende zinnen en hoe je de overtreffelijke trap moet gebruiken. Met behulp van vergelijkende zinnen zal je leren zeggen: “Ik ben mooier dan jou” of “Hij is snellers dan zijn broer”. Met de overtreffelijke trap kun je zinnen maken zoals “Ik ben de mooiste persoon op aarde.” Daarnaast zal ik nog het woordje 더 introduceren. Laten we beginnen!

 

 

Meer: 더

Voordat we met vergelijkende zinnen beginnen, wil ik je eerst het 더-concept aanleren. 더 vertaalt naar “meer” in het Nederlands en wordt gebruikt om dingen te vergelijken. Hoewel we in het Nederlands simpelweg “Ik ben knapper” in plaats van “Ik ben meer knap” zeggen, wordt in het Koreaans de tweede zin gebruikt om dit soort zinnen te formuleren.

Laten we kijken hoe 더 gebruikt wordt. Hieronder zie je twee zinnen zonder 더:

여기는 편해요 = Hier is het comfortabel
라면은 매워요 = Ramen is scherp

Als je hier 더 aan toevoegt, zal aangegeven worden dat het onderwerp “comfortabeler” of “scherper” is dan iets anders. Bijvoorbeeld:

여기는 더 편해요 = Hier is het comfortabeler (meer comfortabel)
라면은 더 매워요 = Ramen is scherper (meer scherp)

In de bovenstaande zinnen is het onduidelijk met wat je de onderwerpen vergelijkt, maar dat zullen later in de les invullen. Focus nu op het gebruikt van 더. Hieronder staan nog meer voorbeelden:

도심은 더 멀어요 = Het centrum is verder weg
이 방은 더 좁아요 = Deze kamer is kleiner (krapper)
추억은 더 중요해요 = Herinneringen zijn belangrijker
한식은 더 맛있어요 = Koreaans eten is lekkerder
저는 더 특별한 것을 사고 싶어요 = Ik wil iets specialers kopen
저는 더 넓은 집에서 살고 싶어요 = Ik wil in een groter (wijder) huis

In de bovenstaande voorbeelden wordt 더 gebruikt met bijvoeglijk naamwoorden. Het kan ook gepaard worden met een actie dat “meer” zal gebeuren. Bijvoorbeeld:

저는 밥을 더 먹을 거예요 = Ik zal meer eten
저는 더 공부할 거예요 = Ik zal meer studeren (vaker studeren)
저는 더 기다릴 거예요 = Ik zal meer wachten (langer wachten)
그 회사는 월급을 더 줘요 = Dat bedrijf geeft meer (vaker) een loonstrook
우리는 돈을 더 모을 거예요 = Wij zullen meer geld verzamelen
저는 손을 더 씻을 거예요 = Ik zal mijn handen meer (vaker) wassen

In zinnen waar 더 met werkwoorden wordt gebruikt, is het gebruikelijk om een bijwoord achter 더 te plaatsen die aangeeft tot in hoeverre de actie van toepassing is. Op deze manier gebeurt de actie niet meer, maar meer op de manier van het bijwoord. Bijvoorbeeld:

저는 더 열심히 공부할 거예요 = Ik zal harder studeren
저는 밥을 더 건강하게 먹을 거예요 = Ik zal gezonder eten
그 학생들은 더 시끄럽게 이야기했어요 = Die studenten praatten harder

Het komt ook vaak voor om 조금 voor 더 te zetten om aan te geven dat iets als “een beetje meer” plaatsvindt. Bijvoorbeeld:

이 방은 조금 더 좁아요 = Deze kamer is een beetje kleiner
저는 조금 더 기다릴 거예요 = Ik zal een beetje meer (langer) wachten
저는 조금 더 열심히 공부할 거예요 = Ik zal een beetje harder studeren

——————-

더 met tellers gebruiken:

나는 펜 두 개가 있어 = Ik heb twee pennen
나는 펜 두 개가 더 있어 = Ik heb twee pennen meer

사람 두 명이 올 거예요 = Twee personen zullen komen
사람 두 명이 더 올 거예요 = Twee meer (nog twee) personen zullen komen

저의 여동생은 지난 주에 책을 두 권 읽었어요 = Mijn zusje las vorige week twee boeken
저의 여동생은 지난 주에 책을 두 권 더 읽었어요 = Mijn zusje las vorige week twee boeken meer

나는 어제 학교에 두 번 갔어 = Ik ging gister twee keer naar school
나는 어제 학교에 두 번 더 갔어 = Ik ging gister twee keer meer naar school

——————-

Het is gebruikelijk om 좋다 met 더 te paren om aan te geven dat iets “meer goed” is (natuurlijk zeggen wij “beter” in plaats “meer goed” in het Nederlands). Bijvoorbeeld:

도심이 더 좋아요 = Het centrum is beter
그 자세가 더 좋아요 = Die positie is beter
그 학생의 태도가 더 좋아요 = De houding van die student is beter

——————-

Je ziet ook vaak 많다 met 더 samengaan om aan te geven dat er meer van iets is. Bijvoorbeeld:

저는 돈이 더 많아요 = Ik heb meer geld
여기는 별이 더 많아요 = Er zijn meer sterren hier

Tot nu toe heb je gezien hoe 더 in simpele zinnen gebruikt kan worden zonder een duidelijk aangewezen vergelijking. Datgene waar iets mee vergeleken wordt kan natuurlijk wel uitgedrukt worden, hier zal ik in de volgende alinea op terugkomen.

 

 

Koreaanse Vergelijkingen – 보다

Je kunt dus 더 gebruiken om zinnen te maken zonder duidelijke vergelijking. In zinnen waar deze vergelijking wel wordt benadrukt, wordt 더 vaak ook in geplaatst. Kijk maar:

Het is warmer (meer warm) dan gister
Het is mooier (meer mooi) dan gister
Het kouder (meer koud) dan gister

In het Koreaans kun je een specifieke vergelijking maken door partikel ~보다 achter datgene dat vergeleken wordt te zetten. Ik zal dit gebruiken in voorbeeldzinnen waar ik 더 voor heb gebruikt. Dus:

Met ~보다 kun je een specifieke vergelijking maken met bijvoeglijk naamwoorden:

나는 더 잘생겼어 = Ik ben knapper
나는 아버지보다 더 잘생겼어 = Ik ben knapper dan mijn vader

Let op! Hier wordt “잘생기다” (knap) vervoegd in de verleden tijd. Wanneer 잘생기다 en 못생기다 vervoegd worden is het natuurlijk om de verleden tijd te gebruiken.

선생님들은 더 똑똑해요 = Leraren zijn slimmer
선생님들은 학생들보다 더 똑똑해요 = Leraren zijn slimmer dan studenten

한식은 더 매워 = Koreaans eten is scherper
한식은 양식보다 더 매워 = Koreaans eten is scherper dan westers eten

오늘은 더 더워 = Vandaag is warmer
오늘은 어제보다 더 더워 = Vandaag is warmer dan gister

저는 키가 더 커요 = Ik ben langer
저는 남동생보다 키가 더 커요 = Ik ben langer dan mijn broertje

추억은 더 중요해요 = Herinneringen zijn belangrijker
추억은 돈보다 더 중요해요 = Herinneringen zijn belangrijker dan geld

Je kunt ook ~보다 gebruiken om een specifieke vergelijking met werkwoorden te maken:

나는 밥을 더 먹었어 = Ik at meer
나는 남동생보다 밥을 더 먹었어 = Ik at meer dan mijn broertje
나는 어제보다 밥을 더 먹었어 = Ik at meer dan gister

저는 더 공부할 거예요 = Ik zal meer studeren
저는 친구들보다 더 공부할 거예요 = Ik zal meer studeren dan mijn vrienden
저는 작년보다 더 공부할 거예요 = Ik zal meer studeren dan vorig jaar

Op dezelfde wijze kun je ook bijwoorden gebruiken om daar te nadruk op te leggen:

저는 친구들보다 더 열심히 공부할 거예요 = Ik zal harder studeren dan mijn vrienden
저는 작년보다 더 열심히 공부할 거예요 = Ik zal harder studeren dan vorig jaar

Met tellers:

나는 친구보다 펜이 두 개 더 있어 = Ik heb twee pennen meer dan mijn vriend
어제보다 두 명 더 올 거예요 = Twee personen meer zullen komen vergeleken met gisteren
저의 여동생은 지난 주보다 이번 주에 책을 두 권 더 읽었어요 = Mijn zusje las deze week twee boeken meer dan vorige week

——————

좋다 en 많다 worden ook vaak met ~보다 gebruikt. Bijvoorbeeld:

저는 옛날보다 돈이 더 많아요 = Ik heb meer geld dan een lange tijd geleden
저는 저의 아버지보다 돈이 더 많아요 = Ik heb meer geld dan mijn vader
그 학생의 태도가 지난 주보다 더 좋아요 = De houding van die student is beter dan vorige week

——————

Een andere manier om “beter” uit te drukken is met het bijvoeglijk naamwoord 낫다. 낫다 lijkt zeer veel op 좋다, maar wordt vaker gebruikt als een specifieke vergelijking wordt gemaakt. Daarom is het gebruikelijk om 낫다 in zinnen met ~보다 te zien. Bijvoorbeeld:

그 학생의 태도가 지난 주보다 나아요 = De houding van die student is beter dan vorige week
라면보다 밥이 더 나아요 = Rijst is beter dan ramen
한식보다 양식이 더 나아요 = Westers eten is beter dan Koreaans eten

낫다 komt ook vaak voor als je zegt dat je beter wordt nadat je ziek bent geweest. Je kunt dingen zeggen zoals:

병은 나았어 = Ik ben beter (letterlijk – de ziekte/aandoening is beter)
감기는 나았어 = Mijn verkoudheid is beter

Hoewel ~보다 niet in bovenstaande zinnen wordt gebruikt, kan de luisteraar uit de context halen dat de spreker verwijst naar de tijd wanneer hij/zij ziek was.

——————

Twee woorden waar ~보다 vaak achter wordt gezet zijn 평소 en 생각. Bijvoorbeeld:

저는 요즘에 평소보다 더 바빠요 = Tegenwoordig heb ik het drukker dan normaal
나는 평소보다 더 공부하고 있어 = Ik ben meer aan het studeren dan normaal
오늘 하늘에 별이 평소보다 더 많아요 = Vannacht zijn er meer sterren in de hemel dan normaal

도심은 생각보다 멀어요 = Het centrum is verder dan ik had gedacht
별이 생각보다 더 많아요 = Er zijn meer sterren dan ik had gedacht
한식은 생각보다 매워요 = Koreaans eten is scherper dan ik had gedacht

덜 – Minder

Het woordje “덜” heeft de tegenovergestelde betekenis van 더. Het betekent dus “minder”. Bijvoorbeeld:

나는 남동생보다 덜 잘생겼어 = Ik ben minder knap dan mijn broertje
한국에서 대학교는 고등학교보다 덜 어려워요 = In Korea is de universiteit niet zo moeilijk als de middelbare school (High School)

Deze zinnen zijn correct en zullen volledig begrepen worden, maar het is vaak gebruikelijker om het onderwerp en de vergelijking om te draaien en 더 te gebruiken. Ik zou bijvoorbeeld de twee onderstaande zinnen eerder zeggen dan de bovenstaande:

남동생이 나보다 더 잘생겼어 = Mijn broer is knapper dan ik
한국에서 고등학교는 대학교보다 더 어려워요 = In Korea is de middelbare school moeilijker dan de universiteit

Nog één laatste ding – het is een soort grappige slang om 덜 als 들 uit te spreken. Ik raad het je aan om een keer te proberen. Koreanen vinden het geweldig als buitenlanders in een soort slang-taal spreken. Vaak zijn ze al stomverbaasd dat iemand Koreaans kan spreken, laat staan dat je zelfs slang kent!

 

 

Koreaanse Voortreffelijke Trap – 가장/제일

De voortreffelijke trap is vele malen makkelijker in het Koreaans dan in het Nederlands. In onze taal moet je elk woord anders vervoegen:

Zij is het knapste meisje
Zij het is mooiste meisje
Zij is het langste meisje

In het Koreaans bestaan al deze vervoegingen niet, in plaats daarvan hoef je maar één woord toe te voegen: 가장

예쁘다 = knap
가장 예쁘다 = knapst

아름답다 = mooi
가장 아름답다 = mooist

Een synoniem van “가장” is “제일,” wat vaak in conversatie gebruikt wordt.

Vervolgens plaats je deze stukjes in zinnen als elk ander bijvoeglijk naamwoord:

저의 여자 친구는 한국에서 가장 예쁜 여자예요 = Mijn vriendin is het mooiste meisje in Korea
가족은 가장 중요해요 = Familie is het belangrijkst

Je kunt 가장 over het algemeen niet met werkwoorden gebruiken, tenzij er ook een bijwoord in de zin plaatsvindt. Je kunt bijvoorbeeld niet zeggen:

나는 가장 달려 = Ik meest… ren? Dit slaat nergens op

In plaats daarvan plaats je een bijwoord in de zin:

나는 가장 빨리 달려 = Ik ren het snelst
우리가 집에 제일 늦게 도착했어요 = Wij kwamen als laatste thuis (wij waren de mensen die als laatste thuiskwamen)

Er is echter een uitzondering; je kunt 가장 wel bij 좋아하다 gebruiken zonder een bijwoord toe te voegen. (Dit is ook hoe je ‘mijn favoriet’ zegt in het Koreaans).

나는 그 여자를 가장 좋아해 = Ik vind dat meisje het leukst (Dat meisje is mijn favoriet)
나는 수학을 가장 좋아해 = Ik vind wiskunde het leukst (Wiskunde is mijn favoriet)

Let op: in de meeste gevallen is het gebruikelijker (in Nederlands en in het Koreaans) om te zeggen:

Ik ben de snelste renner – in plaats van – Ik ren het snelst
Wiskunde is mijn favoriete vak – in plaats van – Wiskunde is mijn favoriet

Tot nu toe heb je nog niet geleerd hoe je een extra dimensie in zinnen met werkwoorden moet toevoegen. Hier zal ik in Les 26 over beginnen. Deze structuur is ook gebruikelijker met bijvoeglijk naamwoorden:

가족은 가장 중요해요 = Familie is het belangrijkst
가족이 가장 중요한 것이에요 = Familie is het belangrijkste ding  

Om een negatieve voortreffelijke trap uit te drukken, kun je een woord met een negatieve betekenis gebruiken. Bijvoorbeeld:

=저는 사과를 가장 싫어해요 = Ik vind het stomst (het minst lekker)
저는 사과를 제일 싫어해요 = Ik vind het stomst (het minst lekker)

Technisch gezien zou je hier ook ~지 않다 of ~안 voor kunnen gebruiken. Bijvoorbeeld:

그 여자는 우리 반에서 가장 예쁘지 않은 여자예요 = Dat meisje is het minst knap in onze klas
그 여자는 우리 반에서 제일 예쁘지 않은 여자예요 = Dat meisje is het minst knap in onze klas

수학은 가장 쉽지 않아요 = Wiskunde is het minst makkelijk
수학은 제일 쉽지 않아요 = Wiskunde is het minst makkelijk

Echter is het het gebruikelijkst (in beide Nederlands en Koreaans) om gewoon een woord met een tegenovergestelde betekenis te gebruiken. Bijvoorbeeld:

그 여자는 우리 반에서 제일 못생긴 여자예요 = Dat meisje is het lelijkste in onze klas
수학은 제일 어려워요 = Wiskunde is het moeilijkst

In vele voortreffelijke zinnen, zou je heel makkelijk “Van/uit alle X” kunnen toevoegen. Bijvoorbeeld:

Van alle vakken op school, is wiskunde het moeilijkst
Van al het fruit, vind ik appels het stomst (minst lekker)

Deze grammatica is nu nog te ingewikkeld en zal ik pas introduceren in Les 33.

Twee bijwoorden die vaak gebruikt worden met 가장/제일 zijn 잘 en 못, waar ik in de volgende les mee zal beginnen.

Dat was het voor deze les!

Duidelijk! Neem me mee naar de volgende les! Of,
Klik hier voor een werkboek die bij deze les aansluit. (Engels)

For the first time in a year, we are running a sale on our Workbooks. Two weeks only!