Menu Close

Глава 1 Урок 2

Речник

Думите са разделени на съществителни, глаголи, прилагателни и наречия за улеснение.

Натиснете думите на български за да видите примери и информация как се използва думата (вероятно няма да разберете граматическите примери в тези изречения на този етап, но е добре да ги имате предвид преминавайки през уроците.)

PDF файл със синтезирано представяне на думите и допълнителна информация може да намерите тук.  here

Искате практика в разпознаването на тези думи? Опитайте се да ги намерите в тази кръстословица в  Word Search

Съществителни имена:

나라 = страна, държава

Честа употреба:

우리 나라 = “страната ни” (най-често се използва от корейци да назоват Корея)

Примери:

어느 나라에서 왔어요? = От коя държава си?

미국은 민주적인 나라예요 = Съединените щати са демократична страна.

한국은 좋은 나라예요? = Хубава държава ли е Корея?

한국이 곧 좋은 나라가 될 것이다 = Корея ще стане хубава държава скоро.

한국은 다른 나라보다 땅이 작아요 = Територията на Корея е малка в сравнение с други държави.

가방 = чанта, раница

Честа употреба:

배낭가방 = туристическа раница

가방을 매다 = да сложиш раница на гръб

가방을 들다 = да носиш чанта

Забележка: Използва се за назоваване на раници и всякакъв друг вид чанти като дамски, пазарски и т.н.

Примери:

가방은 너무 무거워요 = Тази чанта е много тежка.

가방은 가벼워요 = Тази чанта е лека.

저는 가방을 들었어요 = Аз носих чантата.

저는 가방을 어깨에 맸어요 = Сложих чантата на рамо.

저는 가방에 책을 넣었어요 = Сложих книгите в раницата.

가방을 아무 데나 두세요 = Остави си чантата някъде.

창문 = прозорец

Честа употреба:

창문을 열다 = да отворя прозорец

창문을 닫다 = да затворя прозорец

창문 너머로 = през прозорец

Примери:

너무 더워서 창문을 열었어요 = Отворих прозореца, защото е твърде горещо.

저는 창문 너머에 봤어요 = Погледнах през прозореца.

저는 팔을 창문 너머로 내밀었어요 = Протегнах си ръката през прозореца.

창문이 커튼으로 가려져 있어요 = Прозорецът е покрит с пердета.

아버지는 창문을 잠갔어요= Баща ми заключи прозореца.

잡지 = списание

Произнася се по-скоро като “잡찌”

Честа употреба:

잡지를 읽다 = да чета списание

잡지 기사 = статия в списание

잡지구독 = абонамент за списание

잡지사 = компания за списания/печатница

잡지 편집장 = редактор на списание

Примери:

저는 잡지를 읽었어요 = Аз чета списание.

저는 잡지를 탁자 위에 놓을 거예요 = Ще оставя списанието на масата.

잡지를 가져가도 돼요? = Мога ли да взема това списание?

= стая

Честа употреба:

안방 = използва се за назоваване на родителската спалня в къщата

PC방 = Интернет кафене

난방 = отопление на стая

냉방 = охлаждане на стая (климатизиране)

놀이방 = занималня

노래방 = “стая за пеене” – корейско караоке

방이 좁다 = за стая да бъде малка (“тясна”)

방이 넓다 = за стая да бъде голяма (“широка”)

방을 비우다 = да напусна стая

Примери:

저의 은 너무 좁아요 = Стаята ми е много малка.

은 좁아요 = Тази стая е тясна.

남자는 에 들어왔어요 = Мъжът влезе в стаята.

저 책상은 이 에 알맞아요
 = Бюрото изглежда добре в тази стая.

저는 어제 저의 을 청소했어요 = Почистих си стаята вчера.

냉장고 = хладилник

Забележка: Думата за “фризер” е 냉동실.

Честа употреба:

김치냉장고 = хладилник за кимчи (наистина съществуват – повечето семейства в Корея имат [поне] един такъв)

(음식을) 냉장고에 넣다 = да оставя (храна) в хладилника

(음식을) 냉장고에서 꺼내다 = да извадя нещо от хладилника

Примери:

저는 야채를 냉장고에 넣었어요 = Сложих зеленчуците в хладилника.

자석을 냉장고에 그냥 붙여 놓았어요 = Тъкмо сложих магнитчето на хладилника.

저는 당근을 칼로 잘라서 냉장고에 넣었어요 = Нарязах морковите с нож и след това ги сложих в хладилника.

= куче

Забележка: Думата “강아지” се използва най-често за домашни кучета.

강아지 = кутре

Честа употреба:

강아지를 키우다 = да отгледаш кученце

Забележка:

Думата “개” най-често се използва за улични кучета.

Думата, с която се изброяват животни е “마리.” Вижте Lesson 10 за повече информация.

Звукът, който кучетата издават на корейски, е “멍멍.” Това е като “бау бау” на български.

Примери:

어렸을 때 강아지를 키우고 싶었어요 = Когато бях малък исках (да отглеждам) кученце.

저는 저의 강아지를 묻었어요 = Погребах кучето си.

강아지의 주인은 누구예요? = Кой е собственикът на това куче?

고양이는 강아지와 달라요 = Котките са различни от кучетата.

강아지의 꼬리는 아주 귀여워요 = Опашката на това кутре е много сладка.

경찰관은 강아지의 주인에게 십만 원의 벌금을 물렸어요 = Полицаите глобиха собственика на кучето с 100 000 уона.

강아지는 무서워서 죽는 척했어요 = Кучето се правеше на мъртво, защото беше уплашено.

고양이 = котка

Забележки: Звукът, който котките издават на корейски, е “야옹.” Това е като “мяу” на български.

Примери:

고양이는 강아지와 달라요 = Котките са различни от кучетата.

고양이는 의자 밑에 있어요 = Китката е под стола.

개는 고양이랑 쥐보다 더 커요 = Кучетата са по-големи от котките и мишките.

어미를 찾아도 이미 고양이 새끼가 다 죽었어요 = Независимо дали намериш майката, всички котенца умряха.

= мишка, плъх

Честа употреба:

다람쥐 = катерица

박쥐 = прилеп

쥐 죽은 듯이 조용하다 = неделимо словосъчетание  “да бъда тих като мишка”

Примери:

는 너무 더러워요 = Плъховете са много мръсни.

저는 를 들었어요 = Чух мишка.

개는 고양이랑 보다 더 커요 = Кучетата са по-големи от котките и мишките.

우리 아빠가 를 집에서 한 마리씩 쫓아냈어요 = Татко изгони плъховете от нас един по един.

= химикал

Честа употреба:

펜으로 쓰다 = да пиша с химикал

펜이 안 나오다 = за химикал да не работи (буквално “химикалът [мастилото] не излиза)”

Примери:

저는 그것을 으로 썼어요 = Написах това с химихал.

나는 네 개를 샀어 = Купих четири химикала.

나는 펜을 가지고 있어 = Имам химикал.

전화기 = телефон

Забележка: 전화기 обикновено се отнася за домашен телефон, който никой не използва вече и затова тази дума не се използва толкова често. По-често използвана дума е “핸드폰” (мобилен телефон)

Примери:

요즘에 아무도 전화기를 안 써요 = Последно време никой не използва домашни телефони.

커피 = кафе

Честа употреба:

커피를 마시다 = да пия кафе

커피숍 = кафене

커피를 젓다 = да бъркам кафе

드립 커피 = филтърно кафе

Забележка: Обърнете внимание, че в корейския няма “Ф” и затова корейците ползват “ㅍ” за да отбележат звука “Ф”.

Примери:

저는 친구들이랑 커피를 마셨어요 = Пих кафе с приятели.

스타벅스 커피가 너무 달아요 = Старбъкс кафето е твърде сладко.

커피에 설탕을 안 넣어도 돼요 = Не е нужно да слагаш захар в кафето.

저는 커피를 낮에만 마셔요 = Пия кафе само през деня.

식당 = ресторант

Произнася се по-скоро като “식땅”

Честа употреба:

식당 주인 = собственик на ресторант

한식당 = корейски ресторант

Забележка: Конглиш (английски думи с корейско произношение) думата 레스토랑 също е широко използвана.

Примери:

좋은 식당에 가고 싶어요 = Искам да отида в хубав ресторант.

식당은 은행 옆에 있어요 = Ресторантът е до баката.

우리학교에서 식당까지 10분 걸려요 = Отнема 10 минути, за да стигнеш от училище до ресторанта.

호텔에 식당이 있어요 = Има ресторант в хотела.

식당이 오래되었다 = Този ресторант е стар.

우리 아버지는 식당에 실망했어요 = Баща ми се разочарова от ресторанта.

저는 식당에서 혼자서 먹었어 = Ядох сам в ресторанта.

건물 = сграда

Честа употреба:

건물 내에 = в сграда

건물 외에 = извън сграда

Примери:

건물은 너무 높아요 = Тази сграда е много висока.

건물은 어제와 달라요 = Тази сграда е различна спрямо вчера.

저 학교는 역사적인 건물이에요 = Това училище е историческа сграда.

한국은 문화적인 건물이 많아요 = Корея има много сгради, изразяващи културата.

건물을 지나가서 오른 쪽으로 가세요 = Подмини сградата и завий на дясно.

This word appears in my Korean Sign Explanation Video 4.

텔레비전 = телевизор

ЧЕста употреба:

텔레비전을 보다 = Да гледам телевизия

Забележка:

Идва от английското произнасяне на “Television.”

Често се съкращава до “TV”, което е “티비” на корейски..

Примери:

텔레비전을 오랫동안 보지 마세요! = Не гледай телевизия дълго време!

미국 = САЩ(Съединени американски щати) , Америка

Честа употреба:

미국 사람 = човек от Америка

미국인 = американец

미국 국기 = американски флаг

미국 대사관 = американско посолство

미국 대학교 = американски колеж

미국 대통령 = американски президент

Примери:

미국 사람이에요? = Американец ли си?

저는 다음 주에 미국에 갈 거예요 = Ще ходя в Америка следващата седмица.

우리는 이틀 동안 미국에 있었어요 = Бяхме в Щатите за два дена.

저는 1년에 두 번 미국에 가요 = Ходя до Америка два пъти годишно.

미국은 대통령을 민주적으로 선출해요 = САЩ избират президента си демократично.

캐나다와 미국이 문화적인 차이가 있다 = Канада и Щатите имат културни различния.

저는 미국에서 친구를 만날 거예요 = Ще се срещна с приятел в Америка.

캐나다 = Канада

Честа употреба:

캐나다 사람 = канадец

Примери:

저는 캐나다에서 왔어요 = Аз съм от Канада.

저는 캐나다에 가고 싶어요 = Искам да отида в Канада.

캐나다는 미국과 같아요 = Канада е като Щатите.

부장님! 혹시 캐나다에 언제 가실 거예요? = Шефе! Кога заминаваме за Канада?

캐나다 사람들은 땅콩을 많이 먹어요 = Канадците ядат много фъстъци.

저는 캐나다에서 유학했어요 = Аз учих в Канада.

캐나다에 언제 돌아올 거예요? = Кога се връщаш в Канада?

저는 캐나다에서 태어났어요 = Роден съм в Канада.

호텔 = хотел

Честа употреба:

5성급 호텔 = 5-звезден хотел

Примери:

호텔에 식당이 있어요 = Има ресторант в хотела.

호텔은 학교 옆에 있어요 = Хотелът е до училището.

학교 = училище

Произнася се по-скоро като “학꾜”

Честа употреба:

학교를 다니다 = да ходя на училище

초등학교 = основно училище

중학교 = средно училище

고등학교 = гимназия

대학교 = университет, висше учебно заведение

Примери:

저는 학교에서 공부했어요 = Аз учих в училище.

저는 학교 안에 있어요 = Аз съм в училището.

저는 내일 학교에 갈 것입니다 = Ще ходя на училище утре.

어제 학교에 몇 번 갔어요? = Колко пъти ходи до училище вчера?

저는 3일 동안 학교에 안 갔어요 = Не съм ходил на училище 3 дена.

학교는 학생들한테 교과서를 제공하지 않아요 = Училището не осигурва учебници на учениците.

우리 학교가 세운 지 10주년이에요 = 10-тата годишнина  от отварянето на нашето училище е.

은행 = банка

Честа употреба:

은행원 = банкер

한국은행 = банката на Корея (Национална корейска банка)

농협은행 = банка Нонгхьоп

국민은행 = банка Кугмин

Примери:

호텔은 은행 옆에 있어요 = Хотелът е до банката.

아버지는 은행에 들어갔어요 = Баща ми влезе в банката.

저의 친구는 은행 안에 있어요 = Приятелят ми е в банката.

저는 친구를 만나고 나서 은행에 갈 거예요 = Ще се срещна с приятел и ще отидем до банката.

친구가 오기 전에 저는 은행에 갔어요 = Влязох в банката преди приятелят ми да дойде.

Предлози:

= в/във

ЧЕста употреба:

집 안에 = в къщата

방 안에 = в стаята

Забележка: Предлозите за място най-често се поставят след съществителното, за да отбележат в коя посока спрямо него нещо се случва.  ~에 обикновено се прикачва за предлозите за място. Например:

저의 친구는 은행 에 있어요 = Приятелят ми е в банката.

개는 집 에 있어요 = Кучето е в къщата.

안 може да бъде използвано и за да отбележи, че някакво действие е завършено “в” или “за” даден период от време. Тази употреба се разглежда в Lesson 24.Например:

우리는 한 시간 안에 그 일을 끝내야 돼요 = Трябва да завършим тази задача в рамките на един час.

= над, върху, отгоре

Забележка: ㅅ често се добавя към 위 като 받침(последна съгласна).  Това се разглежда в 131.

Честа употреба:

윗도리 = дрехи, обличани на горната част на тялото / блузи

윗사람 = нечий началник,старши

Примери:

잡지는 탁자 에 있어요 = Списанието е върху масата.

우리 집은 언덕 에 있어요 = Къщата ни е отгоре на хълма.

새는 구름 에 날고 있어요 = Птицата лети над облаците.

= под

Примери:

고양이는 의자 에 있어요 = Котката е под стола.

= до, встрани от, в близост до

Честа употреба:

옆집 = съседната къща

옆방 = съседната стая

옆구리 = нечия страна/фланг

Примери:

학교는 은행 에 있어요 = Училището е до банката.

은행이 학교 바로 에 있어요 = Банката е точно до училището.

에 큰 산이 있어요 = Има голяма планина до реката.

저는 병원을 공원 에 지었어요 = Построих болница в близост до парка.

나는 학교 에 서 있어 = Строя до училището.

= зад

Забележка: ㅅ често се добавя към 위 като 받침.  Това се разглежда в 131.

Честа употреба:

뒷면 = задна страна

뒷산 = отнася се към планината, обикновено “зад” нечия къща

뒷다리 = задните крака(лапи) на животните

뒷담화하다 = да говоря зад нечий гръб

Примери:

병원은 박물관 에 있어요 = Болницата е зад музея.

저는 학교 에 있어요 = Зад училището съм.

저는 큰 박스 에 숨었어요 = Скрих се зад голяма кутия.

= пред, отпред

Честа употреба:

앞면 = предна страна

앞다리 = предните крака(лапи) на животните

눈앞에 = пред нечии очи

앞으로 = в бъдеще

Примери:

집은 가게에 있어요 = Къщата е пред магазина.

저는 집 에 있는 눈을 다 치웠어요 = Изчистих снега пред къщата.

여기 = тук

Забележка: поставянето на “~에” често се подразбира и изписка. 여기и ~에서 се комбинират и правят 여기서

Честа употерба:

여기저기 = тук и там

Примери:

여기에 빨리 오세요! = Ела тук бързо!

어떤 남자는 어제 여기에 왔어 = Някакви мъже дойдоха тук вчера.

친구를 만나기 위해 여기로 왔어 = Дойдох тук да  се срещна с приятел.

할아버지가 여기에 계신지 몰랐어요 = Не знаех че си тук, дядо.

저의 친구는 (여기) 근처에 살아요 = Приятелят ми живее наблизо (от тук).

여기서 산이 안 보여 = Не мога да видя планините от тук.

여기에 주소를 써 주세요 = Моля, напишете адреса си тук.

저는 여기에 한 달에 세 번 와요 = Идвам тук по три пъти месечно.

저는 오늘 이 책을 여기까지 읽었어요 = Днес прочетох до тук от тази книга.

사과도 여기서 파나요? = И ябълки ли продавате тук?

여기부터 서울까지 두 시간 30분만 걸려요 = Отнема само два часа и половина да стигнеш от тук до Сеул.

친구를 만나러 여기로 왔어요 = Дойдох тук да се срещна с приятел.

Глаголи:

있다 = да бъда (на определена локация)

Забележки: ~에 обикновено се добавя до мястото, където нещо/някой е или се извършва действието.

За повече информация вижте Lesson 2.

Примери:

저는 은행에 있어요 = В банката съм.

개는 집 안에 있어요 = Кучето е в къщата.

엄마가 어디에 있어요? 병원에 갔어요? = Къде е мама? В болницата ли е отишла?

서울에 는 공연을 보러 갈래요? = Да отидем ли на шоуто в Сеул?

내가 한국에 을 때마다 한국어로 말하고 싶어 = Всеки път, когато съм в Корея, ми се иска да говоря корейски.

Прилагателни:

있다 = да имам нещо

Честа употреба:

할 말이 있다 = да имаш нещо да кажеш

할 게 없다 = да нямаш нито да кажеш

할 게 많다 = да имаш много да кажеш

Забелека: Частицата ~이/가 трябва да се добави до допълнението, което бува притежавано.

За повече информация вижте Lesson 2.

Примери:

저는 펜이 있어요 = Имам химикал.

저는 많은 돈이 있어요 = Имам много пари.

질문이 있어요? = Имате ли въпроси?

저는 내일 할 일이 있어요 = Има нещо, което трябва да свърша утре.

한국에서는 모든 집에 밥솥이 있어요 = Всяка къща в Корея има машина за приготвяне на ориз.

Има повече от 1050 думи в Глава 1. Всички те са линкнати към аудио файлове. Може да свалите всички в един пакет тукhere

Ако ви е нужна помощ да запомните всички тези нови думи, опитайте с Memrise tool.

Ако искате да чуете повторни тези думи, опитайте тук.  Vocabulary Practice video.

 

 

Въведение

В Lesson 1 научихте за простите частици в корейския език. За да преговорим, научихте:

~는 ил ~은 се поставят за да отбележат подлога (или обекта, за който се говори, темата) на изречението.

~를 или ~을 се използват за отбелязване на допълнението в изречението.

Например в изречението : “Аз ядох хамбургер”

“Аз” е подлогът на изречението.
“хамбургер” е допълнението.
“ядох” е глагола/сказуемото.

В този урок ще се срещнете с частиците ~이/가 в сравнение с ~는/은. При всеки сличай, ~이 се добавя към думите, завършващи със съгласна  (като ~은),а ~가 се добавя към думите, които завършват на гласна (като ~는). Например:

책 завършва на съгласна(ㄱ), следователно “~이” се добавя: “책이.”

소파 ends in a vowel (ㅏ), so “~가” is added: “소파가.”

Но в кои ситуации всъщност използваме ~이/가? Преди да стигнем до това бих искал да ви покажа как да използвате думата “있다” в изречения. Да започваме.

있다: да имам

Думата “있다” има много значения. За наченинаещите можем да опростим и обобщим значенията в две основни групи на употреба:

있다 = да имам
있다 = да съм някъде

Нека поговорим за първата употреба, “да имам”. На български “има” е глагол, който действа върху допълнения, които отговарят на въпроса “какво”. Примерно:

Аз имам химикал.
Аз имам кола.

В корейския 있다 се използва като прилагателно име. Тази конрепция е малко трудна за възприятие за начинаещите. Засега това е важно за вас поради една причина.

В Lesson 1 научихте, че изреченията с прилагателни имена не могат да дейстат върху допълнения. Следователно, не можете да имате думи с прикрепени ~을/를 частици, ако водещата дума за изречението е прилагателно (защото~을/를 отбелязва допълнението в изречението).

Ако не беше така, следните изречения биха изглеждали така:

Аз имам хомикал.

Аз는 химикал을 있다
나는 + 펜을 + 있다
나는 펜을 있다 = Аз имам химикал.

Изречението по-горе обаче е грешно. 있다 е прилагателно име и не може да дества върху допълнение по този начин. Следователно, употребата на ~을 на “펜” е грешна. За да се избегне това, ~이/가 се добавя към обекта на притежание вместо ~을/를 в изреченията с 있다. Това е една от употребите на частицата ~이/가. Това се прави, за да се отчете, че някой “има” в изреченията с “있다”. Вижте тези примерни изречени:

나는 펜이 있다 = Аз имам химикал
(나는 펜이 있어 / 저는 펜이 있어요)

나는 차가 있다 = Аз имам кола
(나는 차가 있어 / 저는 차가 있어요)

나는 잡지가 있다 = Аз имам списание
(나는 잡지가 있어 / 저는 잡지가 있어요)

나는 가방이 있다 = Аз имам раница
(나는 가방이 있어 / 저는 가방이 있어요)

Отново, обърнете внимание ,че ~을/를 не се използва за да отбележи нещото, което някой “има”. Вместо това се използва ~이/가.

Не забравяте, че изреченията, използвани в Lessons 1, 2, 3 и 4, не са спрегнати. Дори една/две форми да са стрегнати в скобите под примерите, граматиката в тях е прекалено сложна за вас за да я разберете сега. Засега др фокусирайте върху това, което се обяснява в първите 4 урока, преди да се притеснявате за спрягане на изречения и употреба на учтиви форми.

 

 

Посочване на Място или Време: ~에

Впредния урок (previous lesson) научихте как да използвате честиците ~은/는 и ~을/를, за да означите предназначението на думата в изречението. Частицата ~에 също се използва за да означи конкретни думи в изречението. По-конкретно, ~에 означава място или време. Когато се използва да означи място, тя е подобна на подчертаните по-долу предлози:

Аз съм в училище.
Аз отидох до парка.

Сложих лепенка на стената.

Сипах вода в бутилката.
Сложих бебето в кошарата.

~에 се използва също за да отбележи времето в което нещо се случва. Подобно е на подчертаните по-долу предлози:

Ядох закуска в 10:00
Ще ходя на училище в събота.

Роден съм през 1990

 Да, възможно е да има~에 използвано два пъти в едно изречение. Например, корейския превод на изречението “Отидох в парка в 10:00” би имало ~пробавено към думите “парк” и “10:00.”

Би било прекалено много да обсъждане как ~에 може да бъде използвано във всички тези ситуации в този урок. Тук (малкоп по-надолу) ще научите как да използвате~에 за да индикирате къде някой е и да можете да напишете изречението “Аз съм в училище” от по-горе. В по-нататъшни уроци,научавайки по-сложни думи и граматика, ще видите как ~에 може да бъде използвано и в други ситуации. Например, в следващия урок ще бъдете запознати с изречения,в които ~에 се използва за да означи място, на което някой отива. В Lesson 6 ще видите примери за изречения, които използват ~에, за да означат,че нещо се случва в определено време от деня. В Lesson 8 Ще научите как да добавяте ~에 към дните от седмицата. В проследващите уроци ще научите как се образуват всички тези изречения, показани по-горе.

За сега нека се фокусираме над изречението “Аз съм в училище”, за което ще се наложи да научите и за 있다.

 

 

있다: да съм някъде

있다 може да бъде използвано и да отбелязва че нещо/някой “е някъде”. В предишния раздел на този урок научихте за частицата ~에. Вече знаете, че тази частица се ползва за индикиране на място и/или време на нещо в изречението. Респективно, “~에” често се ползва в изреченията с “있다”, за да отбележи мястото на нещо/някого.

Например: Аз ъм в училище.

Ако искаме да напишем това изречение с корейска структура и частици, бихме написали:

Аз는 училище에 съм в
나는 + 학교에 + 있다

Засега това не е важно за вас, но когато 있다 се ползва в този контекст също е прилагателно име.  Малко е объркващо, но за сега се опитайте да го игнорирате. Започвам да говоря повече за това в Lesson 5 , когато разисквам спрягането на 있다.

나는 학교에 있다 = Аз съм в училище.
(나는 학교에 있어 / 저는 학교에 있어요)

или,

나는 캐나다에 있다 = Аз съм в Канада.
(나는 캐나다에 있어 / 저는 캐나다에 있어요)

Обърнете внимание на голямата разлика в значението при следващите примери и ролята на частиците в тях. Понеже 있다 има две различни значения, подмяната на частицата може радикално да промени значението на изречението. Например:

나는 학교가 있다 = Аз имам училище – това би могло да има смисъл, но в повечето ситуации бихте имали предвид:
나는 학교에 있다 = Аз съм в училище.

나는 잡지가 있다 = Аз имам списание.
나는 잡지에 있다 = Аз съм в списанието. (отново би могло да има смисъл, но в повечето ситуации би било грешно)

Могат да се използват различни предлози за да се посочи конкретно къде е нещо/някой спрямо друго съществително име. Най-често срещаните предлози за място са:

안 = в/във
위 = върх
밑 = под
옆 = до
뒤 = зад
앞 = in front

Тези думи се поставят след съществителните, за да покажат къде нещото се намира спрямо друго съществително. Частицата “~에” се добавя директно към тези предлози. Например:

학교 앞에 = пред училище
사람 뒤에 = зад човека
집 옆에 = до къщата
저 건물 뒤에 = зад тази сграда

Тези конструкции могат да се използват като позиции в изречението (обстоятелствени пояснение):

나는 학교에 있다 = Аз съм в училище.

나는 학교 앞에 있다 = Аз съм пред училището.
(나는 학교 앞에 있어 / 저는 학교 앞에 있어요)

Нека направим още няколко изречения:

나는 학교 뒤에 있다 = Аз съм зад училище.
(나는 학교 뒤에 있어 / 저는 학교 뒤에 있어요)

나는 학교 옆에 있다 = Аз съм до училище.
(나는 학교 옆에 있어 / 저는 학교 옆에 있어요)

나는 은행 안에 있다 = Аз съм в банката.
(나는 은행 안에 있어 / 저는 은행 안에 있어요)

개는 집 안에 있다 = Кучето е в къщата.
(개는 집 안에 있어 / 개는 집 안에 있어요)

고양이는 의자 밑에 있다 = Котката е под стола.
(고양이는 의자 밑에 있어 / 고양이는 의자 밑에 있어요)

식당은 은행 옆에 있다 = Ресторанта е до банката.
(식당은 은행 옆에 있어 / 식당은 은행 옆에 있어요)

호텔은 학교 옆에 있다 = Хотелът е до училището.
(호텔은 학교 옆에 있어 / 호텔은 학교 옆에 있어요)

Научихте вече, че ~이/가 може да се добавя към съществителни, за да индикира нещата,които някой “има”. ~이/가 може също да се използва и да отбелязва подлога в изречението, подобно на ~는/은. Каква е разликата? Ще поговорим за това в следващия раздел.

 

 

 

~이/가 като маркер на Подлога

Едно от най-трудните неща за начинаещите в корейския език е да разберат разликата между частиците  ~는/은 и ~이/가. По-рано в урока научихте, че  ~이/가 се използва за отбелязване на нещата, които някой “има”, когато се използва “있다.”

Частицата ~이/가 има още някои функции, за които трябва да знаете.

В Lesson 1 видяхте, че трябва да поставяте ~는/은 след подлога в изречението. Пример за използването на граматиката, която научихте по-рано в този урок, е това изречение:

고양이는 집 뒤에 있다 = Котката е зад къщата.
(고양이는 집 뒤에 있어 / 고양이는 집 뒤에 있어요)

В това изречение обърнете внимание, че частицата ~는/은 показва, че “котката” е подлога.

Това изречение би могло да бъде написано и по този начин:

고양이가 집 뒤에 있다 = Котката е зад къщата.
(고양이가 집 뒤에 있어 / 고양이가 집 뒤에 있어요)

Двете изречения могат да имат напълно идентичен смисъл. Наблягам на ”могат” , защото в едни ситуации двете изречения могат да бъдат напълно еднакви, но в други да се различават съвсем малко.

Причината, поради която могат да бъдат идентични:

고양이는 집 뒤에 있다 = Котката е зад къщата.

고양이가 집 뒤에 있다 = Котката е зад къщата.

~이/가, както и ~는/은, е добавено към подлога на изречението. В някои ситуации няма никаква разлика в значението или усещането между това да добавим ~이/가 или ~는/은 към подлога.

Причината, поради която могат леко да се различават:

~는/은 има функцията да отбелязва, че нещо се сравнява с нещо друго. Съществителното име, което завършва с “~는/은” бива сравнявано. Например тук:

고양이는 집 뒤에 있다 = Котката е зад къщата.

Говорещият казва, че котката е зад къщата (в сравнение с нещо друго, което не е зад къщата). Трудността тук идва от това, че има само едно изречение, което не дава достатъчно контекст на слушателя да разбере, че “котката” е сравнявана. Въпреки това, ако си измислим контекст, който да отговаря на ситуацията, можем да кажем “Кучето е в къщата, а котката е зад къщата”

Казвайки обаче:

고양이가 집 뒤에 있다 = Котката е зад къщата.

…просто съобщава факт и “котката” не бива сравнявана с нищо друго.

Друг пример:

커피가 냉장고에 있다 =Кафето е в хладилника. (Това изречение просто съобщава, че кафето е хладилника, без никакво намерение за сравнение)
커피는 냉장고에 있다 = Кафето е в хладилника. (Това изречение може дамо да съобщава, че кафето е в хладилника, но може и да показва, че говорещият се опитва да направи разграничение между мястото на този и друг обект. Например, може би чаят е на масата, но кафето е в хладилника.)

———————————-

Може също да се чудите защо “” не се изпилзва, когато индикираме, че кафето е в хладилника. В случаи като този, при които мястото се намира в нещо, “” може да се изпусне. Може да видите приликите при използване на “” и при липсата му в седните изречения:

커피가 냉장고에 있다 = Кафето е в хладилника.
커피가 냉장고 안에 있다 = Кафето е вътре в хладилника.

———————————-

И в двете двойки примери (използващи ~는/은 или ~이/가), преводът не се променя в зависимост от смяната на частицата. Тази незабележима разлика, даваща усещане за сравнение, се постига в българския език само в устната реч и вариране на интонацията. За да постигнем ефекта на частицата ~는/은, “натъртваме” на подлога, за да подчертаем, че неговата позиция е тази.

Имайте предвид, че “сравнителната” функция на ~는/은 може да използвана в много по-сложни изречения и може да бъде прикрепяна и към други граматични принципи , никои от които не сме учили все още. В предстоящите уроци не само ще видите примери с повишена сложност да ползват този принцип, но и неговата употреба заедно с други граматически принципи ще бъдат по-конкретно обсъдени. Трябва да не забравяте, че примерните изречения, давани на този етап, са изключително прости и не представляват истинските изречения, които най-вероятно бихте чули от корейци.Действителната реч е много по-сложна и обикновено е заплетена комбинация от много прости изречения и граматически принципи.

Тези уроци не навлизат в употребата на сложни изречения преди Lesson 24. Създаването на изречения с повече от едно просто изречение отватя цяла нова торба с дяволи, с която нямате все още пособията да се справите. Съветвам ви да НЕ четете напред в уроците. По-скоро ви съветвам да имате тази информация като едно на ум когато стигнете това ниво на владеене на езика.

Напредвайки в тези уроци ще виждате “~는/은” и “~이/가” използвани като маркери на подлога в хилядите примерни изречения, които сме ви осигурили. Понеже почти всички примерни изречения са написани като независими такива (без контекст или обяснение на ситуацията), няма как да разберете дали нещо се сравнява, и респективно, употребата им е произволна. Отбелязвам, че всяко примерно изречение на корейски в тези уроци е проверено от местен корейско-говорящ, който да подсигури, че нищо не звучи странно (или не е грешно).

За да допълним обсъжданото различие на частиците в този урок, трябва да кажем, че има и други ситуации, в които се предпочита използването на ~이/가 или ~은/는. Засега не съм способен да опиша напълно разликата между тях предвид ограниченото ниво на граматика (и думи), което имате до този момент. Целта на този урок е да ви даде цялостно разбиране за ~이/가 и да ви представи различията с ~는/은.

На този етап, бих искал да продължите към Lesson 3 и да продължите на учите други граматически принципи, за които трябав да задълбочите знанията си за корейския език като цяло.

В Lessons 17 и 22 ще се върнем пак на този проблем и ще навлезем в различните начини да разграничаваме функциите на  ~이/가 и ~는/은. Искам да натъртя на това, че не искам да четете тези уроци сега, но трябва да знаете, че има още неща, свързани с различаването на ~는/은 и ~이/가, освен тези, представени тук.

Ако не сте стигнали Lesson 17 (и ако дори не сте преминали на Lesson 3) няма да разберете какво се обяснява в този урок. Да разбираш изцяло разликата между ~이/가 и ~는/은 е важно, но не толкова важно (на този етап), колкото разбирането на други аспекти от корейската граматика. Не мога да го натъртя достатъчно – разбирането ви на разликата между тези две частици ще се развие с развитието на корейкия в като цяло.

ХУбавото е, че дори и да направите грешка при използването на ~이/가 и ~는/은 (независимо дали защото сме объркали, или защото не сте стигнали това ниво все още), 99.9% от пътите, човекът срещу вас ще може да разбере точно какво се опитвате да кажете. Както и обратното, ако слушате някой да говори ще можете да разберете какво се опитват да кажат независимо дали сте научили по-сложните употреби на ~이/가 и ~는/은. Разликата между тях е просто нюансна и не променя драстично значението на изречението.

Грешки при избора на други частици, обаче, може да накара другя човек да ве разбере погрешно. Например, използването на ~를/을 вместо ~는/은 може (и най-вероятно ще) направи изречението ви неразбираемо.

Това беше за този урок. Моля ви, имайте тази информация предвид за уроците в бъдеще.Ще продължим тази дискусия в Lesson 17.

Засега, моля, продължете към Lesson 3.

Click here for a workbook to go along with this lesson.

Има 1250 примерни изречения в Unit 1. Всички те са линкнати към аудио файл. Можете да свалите всички тези файлове като един пакет тук.    here

For the first time in a year, we are running a sale on our Workbooks. Two weeks only!