Menu Close

Глава 1 Урок 1

Речник

Думите са разделени на съществителни, глаголи, прилагателни и наречия за улеснение.

Натиснете думите на български за да видите примери и информация как се използва думата (вероятно няма да разберете граматическите примери в тези изречения на този етап, но е добре да ги имате предвид преминавайки през уроците.)

PDF файл със синтезирано представяне на думите и допълнителна информация може да намерите тук.   here

Искате практика в разпознаването на тези думи? Опитайте се да ги намерите в тази кръстословица в Word Search.

Съществителни имена:

한국 = Корея

Честа употреба:

한국 사람 = кореец (човек от Корея)

한국어 = корейски (език) (За корейците, корейският език като предмет в училище се нарича “국어 (수업)”, или в буквален превод :(клас/час по) Корейски език)

한국인 = кореец (националност)

한국 역사 = корейска история (учебният предмет “Корейска история” се нарича “한국사 (수업)”)

한국 문화 = корейска култура

한국 경제 = корейска икономика

한국 전쟁 = корейската война

한국주식시장 = корейска фондова борса

한국어능력시험 = Изпит за степен на владеене на корейски език (TOPIK)

Забележка: Официалното име на страната е 대한민국

Примери:

저는 7년 동안 한국에서 살았어요 = (Аз) Живях в Корея 7 години.

저는 내년에 한국에 갈 거예요 = (Аз) Ще ходя в Корея следващата година.

저의 어머니는 올해 한국에 올 것입니다 = Майка ми ще идва в Корея тази година

저는 한국어를 한국에서 배웠어요 = (Аз) Научих корейски (език) в Корея.

고등학교는 한국에서 어려워요 = Гимназията в Корея е трудна. (буквален превод)(Понеже в българския език прякото определяне на “гимназията” като “ трудна” звучи неестествено, по-правилен превод би бил : В гимназията в Корея е трудно.)

그 집은 한국에서 지어졌어요 = тази къща беше построена в Корея

저는 한국에서 살고 있어요 = Аз живея в Корея

도시 = град

Честа употреба:

대도시 = голям град

신도시 = нов град (най-често град, който е планиран с конкретно предназначение)

도시가스 = (газта, доставяна от Топлоцикация) газта, използвана в дома (от отоплителната система и печките) (i added a secondary meaning because as i understand it, 도시가스 is the gas, that is being delivered by the specific company that is the same for the whose city. If that’s correct, then the text in red is the better explanation, and if not, then it is better without it)

도시남자 = градско момче/мъж (човек, който е “спокоен” и “студен”)

Примери:

서울은 큰 도시예요 = Сеул е голям град.

어느 도시에 갈 거예요? = В кой град ще ходиш?

도시는 분위기가 좋아요 = Този град има хубава атмосфера.

서울 대신에 다른 도시에 갈 거예요? = Освен в Сеул, ще ходиш ли до друг град?

강가에는 도시에서 내려온 많은 쓰레기가 쌓여 있어요 = Голямо количество отпадъци, изхвърлени от града, са се струпали на брега на реката.

이름 = име

Честа употреба:

이름이 뭐예요? = Как ти е името? (по-естествен превод : Как се казваш?)

이름은 __이에요 = Името ми е __ (по-естествен превод : Казвам се __)

이름을 개명하다 = да обърнете (разговора) на име

이름을 쓰다 = да напишеш нечие име

이름을 부르다 = да извикаш някого по име / да се обърнеш към някого по име / да извикаш нечие име

Примери:

그 사람의 이름은 뭐예요? = Как е името на този човек? (Как се казва този човек?)

저의 이름은 김한성이에요 = Името ми е 김한성 ( Казвам се 김한성 (Ким Хан-Сунг))

저는 그 사람의 이름이 기억 안 나요 = Не мога да си спомня името на този човек.

저는 그의 이름을 불렀어요 = Извиках името му.

덕석은 흔하지 않은 이름이에요 = “덕석” не е често срещано име

이 길의 이름이 뭐죠? = Как се казва тази улица?

친구 이름을 잊어버려서는 안 돼요 = Не трябва да забравяш името на приятеля си.

= Аз/мен (формално)

Честа употреба:

저는 = аз

제가 = аз

저의 = мой

Забележка: Когато се използва като подлог в изречението “저” се превежда като “аз” , а когато се използва като допълнение се превежда като “мен/ме”. Например:

는 그 여자를 사랑해요 = Аз обичам това момиче.

그 여자는 를 사랑해요 = Това момиче ме обича.

저 се променя на 제 , когато се прибави 이/가. Вижте Lesson 2 за повече информация. Например:

가 한국을 좋아해요 = Аз харесвам Корея.

는 한국을 좋아해요 = Аз харесвам Корея.

나 се използва вместо 저 във формални ситуации.

Примери:

는 친구를 만났어요 = Аз се срещнах с приятел. (Срещнах се с приятел)

의 친구는 를 만났어요 = Приятелят ми се срещна с мен.

는 지난 주에 영화를 봤어요 = Аз гледах филм миналата седмица.

는 삼일 동안 밥을 안 먹었어요 = Аз не съм ял ориз 3 дена.

= аз/мен (неформално)

Честа употреба:

나는 = аз

내가 = аз

나의 = мой

Забележка: Когато е подлог в изречението, “나” се превежда като “аз”, а когато е допълнение – “мен”. Например:

는 그 여자를 사랑해 = Аз обичам това момиче.

그 여자는 를 사랑해 = Това момиче ме обича.

나 става 내 когато се прибави 이/가.Вижте Lesson 2 за повече информация. Например:

가 한국을 좋아해 = Аз харесвам Корея

는 한국을 좋아해 = Аз харесвам Корея.

저 се използва вместо 나 във формален контекст.

Примери:

는 친구를 만났어 = Аз се срещнах с приятел.

의 친구는 를 만났어 = Приятелят ми се срещна с мен.

는 내년에 한국에 갈 거야 = Аз ще ходя в Корея другата година.

는 사과 한 개를 샀어 = Аз си купих ябълка.

남자 = мъж

Честа употреба:

잘생긴 남자 = привекателен мтж

강한 남자 = силен мъж

남자 친구 = приятел/гадже

도시 남자 = градско момче

남자화장실= мъжка тоалетна

Примери:

그는 잘생긴 남자예요 = Той е привлекателен мъж.

남자는 방에 들어왔어요 =Този мъж влезе в стаята.

저는 잘생긴 남자를 만났어요 = Аз срещнах красив мъж.

저의 친구는 주로 남자예요 = Приятелите ми са предимно мъже.

남자가 키가 너무 커요 = Този мъж е много висок.

어떤 남자는 어제 여기에 왔어 = Някакъв мъж дойде тук вчера.

여자 = жена/момиче

Честа употреба:

예쁜 여자 = хубаво момиче

아름다운 여자 = красиво момиче

여자 친구 = приятелка/гадже

여자화장실 = женска тоалетна

Примери:

그녀는 예쁜 여자예요 = Тя е красиво момиче.

여자의 머리 색깔은 자연스러워요 = Цветът на косата на това момиче е естествен.

저의 여자 친구는 귀엽고 예뻐요 = Приятелката ми е сладка и красива.

저는 그 여자를 사랑해요 = Аз обичам това момиче.

= това

Забележка: Определени видове думи, които описват съществителните, могат да бъдат поставяни преди тях.Примерно пред съществителните се поставят прилагателни имена, които ги описват (например: красиво момиче). 이 е от вида думи, наречени “관형사,” които не са прилагателни, но са друг вид думи, които могат да бъдат поставени пред съществителните за да ги описват. На български “관형사” се превежда като “показателни местоимения”. 이 се използва за съществителни в нашия досег, за да уточним, че говорим за “това” конкретно нещо. Например:

이 사람 = този човек

Други примери за показателни местоимения са (В българския език има много видове местоимения, които тук са с опростена категоризация.Така някои местоименията от рода на относителните (който, която, което, които) и някои от рода на обобщителните(всички, всеки, всяка, т.н ) се причисляват към тази група. Например:

그 사람 = онзи човек

모든 사람 = всички хора

어떤 사람 = човекът, който

В корейския език прилагателните имена и показателните местоимения/определителите лесно се различават. Макар и двете да стоят пред съществителните,за да ги описват, речниковата форма на прилагателните винаги завършва на ~다 и трябва да се промени, за да влезе в изречение. Примерно 예쁘다 се променя на 예쁜, когато се поставя пред съществителни (Вижте Lesson 3 за повече информация). Определителите запазват оригиналната си форма, когато стоят пред съществителни. Граматиката може да ви е малко в повече на този етап, но го вземете под внимание.

Примери:

차는 너무 비싸요 = Тази кола е прекалено скъпа.

방은 넓습니다 = Тази стая е голяма/просторна

저는 영화를 더 이상 보고 싶지 않아요 = Не искам да гледам повече този филм.

고기는 돼지고기입니다 = Това месо е свинско.

사람은 저의 누나예요 = Този човек е сестра ми. (Това е сестра ми.)

= онова

Забележка: 그 е друг пример за “관형사”. 그 се използва за съществителни, които се подразбират от контекста или от предишно изречение. Примерно ако някои говори за конкретен човек, вие може да го наречете “този човек” като кажете “그 사람.”

Честа употреба:

그것 = това (нещо)

그 사람 = този човек

Повече информация за 관형사 може да намерите в описанието на “이” по-горе.

Примери:

남자는 저의 아버지예요 = Този човек е баща ми.

여자는 나랑 결혼하고 싶었어요 = Това момиче искаше да се омъжи за мен.

저는 책을 원해요 = Искам тази книга.

병원은 멉니다 = Тази болница е далеч.

여자의 머리카락은 깁니다 = Косата на това момиче е дълга.

= онова (когато нещо е извън досег)

Notes: 저 е друг пример за “관형사”. 저 се използва за неща, които са по-далече от нас. Примерно ако назовавате човек от другата страна на улицата, може да го наречете “онзи човек” с думите “저 사람.”

Докато на английски 그 и 저 се превеждат като “онова” и могат да се объркат, то на български разграничението между 이 и 그 може да бъде по-трудно. Важно е да запомните, че 그 се използва за вече въведени в разговора обекти.

Също така обърнете внимание, че “저” има повече от едно значение. По-рано видяхте, че “저” значи “Аз/мен.” Добре дошли в света на Корея! Тук много думи могат да имат повече от едно значение.

Честа употреба:

저것 = онова (нещо)

저 사람 = онзи човек

Вижте повече за 관형사 в описанието на “이” по-горе.

Примери:

사람은 누구예요? = Кой е онзи човек?

저는 케이크를 먹고 싶어요 = Искам да ям от онази торта.

바지가 얼마예요? = Колко струват онези панталони?

저의 친구는 쪽으로 갔어요 = Приятелят ми тръгна по онзи път.

학교는 역사적인 건물이에요 = Онова училище е историческа сграда.

다음 버스는 정류장에서 출발할 거예요 = Следващият автобус ще потегли от онази спирка.

= нещо

Честа употреба:

이것 = това (нещо)

저것 = това (нещо)

그것 = онова (нещо)

~는 것 принцип (вижте Lesson 26)

Забележка: Използва се както и като самостоятелно съществително, така и като такова, което може да бъде описано от допълнителни изречения. (На български втората функция е на относителните местоимения “който”,”която”, тн, , които свързват подчинени изречения) Вижте Lesson 26 за повече информация.

것 може да се съкрати на 거. 것이 може да се съкрати на 게

Примери:

저는 비싼 만 좋아해요 = Харесвам само скъпи неща.

을 어떻게 해요? = Как го правиш (това нещо)?

은 뭐야? = Както е това (нещо)?

은 얼마예요? = Колко струва това (нещо)?

이것 = това (нещо)

Произнася се по-скоро като “이걷”

이것 често се съкращава до 이거 в устната реч.

Забележка: Когато 이, 그 or 저 се намират пред “것,” крайният резултат е сложна дума. Следователно, когато поставяме “것” след 이, 그 or 저, не трябва да има разстояние между двете думи. Пишат се слято.

Дори да може да се преведе като “това нещо”, 이것 по своята същност е местоимение и може да се преведе просто като “това”. За повече информация вижте обяснението в Lesson 1.

Честа употреба:

이것저것 = това нещо и онова нещо (това и онова)

Примери:

이것은 뭐야? = Както е това?

이것은 너무 작은가요? = Прекалено ли е малко (това)?

이것은 여권이야 = Това е паспорт.

이것이 더 좋아요 = Това е по-добре.

이것을 보셔요 = Виж това.

이것을 먹어 봐! = Изяж го (това)! (Опитай го (това)!)

모든 프린터 중에 이것이 제일 싸요 = От всички примери, този е най-евтин

이것을 다 작성해 주실래요?  = Можеш ли да напишеш всичко това за мен?

이것은 처음이자 마지막 기회예요 = Това е първият и последен шанс

그것 = това (нещо)

Произнася се по-скоро като “그걷”

그것 често се съкращава до 그거 в устната реч.

Забележки: Когато 이, 그 or 저 се намират пред “것,” крайният резултат е сложна дума. Следователно, когато поставяме “것” след 이, 그 or 저, не трябва да има разстояние между двете думи. Пишат се слято.

Дори да може да се преведе като “това нещо”, 그것 по своята същност е местоимение и може да се преведе просто като “това”. За повече информация вижте обяснението в Lesson 1.

Примери:

저는 그것을 손으로 만들었어요 = Построих го (това) със собствените си ръце.

저는 그것을 지난 번에 배웠어요 = Научих го (това) предния път.

저는 그것을 처음부터 끝까지 복습했어요 = Преговорих го от начало до край.

저는 그것을 영어로 할 거예요 = Ще го кажа на английски.

저는 그것을 친구한테서 들었어요 = Чух го от мой приятел.

저것 = онова (нещо)

Произнася се по-скоро като “저걷”

저것 често се съкращава до 저거 в устната реч.

Забележки: Когато 이, 그 or 저 се намират пред “것,” крайният резултат е сложна дума. Следователно, когато поставяме “것” след 이, 그 or 저, не трябва да има разстояние между двете думи. Пишат се слято.

Дори да може да се преведе като “онова нещо”, 저것 по своята същност е местоимение и може да се преведе просто като “онова”. За повече информация вижте обяснението в Lesson 1.

Честа употреба:

이것저것 = това нещо и онова нещо (това и онова)

Примери:

저것은 사과예요 = Онова е ябълка.

우리 아빠는 저것을 싫어할 것 같아 = Татко сигурно няма да хареса онова.

저것은 사람이 아니라 눈사람이에요 = Онова не е човек, снежен човек е.

의자 = стол

Тази дума се появява в Korean Sign Explanation Video 14.

Честа употреба:

의자에 앉다 = да седнеш на стол

Примери:

그녀는 의자에서 일어났어요 = Тя стана от стола си.

고양이는 의자 밑에 있다 = Котката е под стола.

의자는 탁자보다 더 낮아요 = Столът е по-нисък от масата.

저는 의자를 앞으로 움직였어요 = Преместих стола си по-напред.

탁자 = маса

Произнася се по-скоро като “탁짜”

Забележка: Малката маса, която корейците използват, когато седят на земята се нарича “상.” Трапезарната маса (масата за хранене) може да бъде наречена по-конкретно “식탁.”

Честа употреба:

탁자 위에 = върху масата

탁자에 놓다 = да поставя на масата

Примери:

저는 잡지를 탁자 위에 놓을 거예요 = Ще оставя списанието на масата.

펜이 탁자에 놓여 있었어요 = Химикалката беше на масата.

의자는 탁자보다 더 낮아요 = Столът е по-нисък от масата.

밖에 나가기 전에 열쇠를 탁자에 두었어요 = Преди да изляза сложих ключовете върху масата.

탁자가 너무 낮아요 = Масата е прекалено ниска.

병이 탁자에서 떨어졌다 = Шишето падна от масата.

선생님 = учител

Забележка: В разговорната реч често се използва “쌤”

선생님 (or 쌤) най-често се използва за широко обръщение към всеки, който е на някаква преподавателска позиция, или работи в училище. Поддържаният и обслужващият персонал също бива наричан с обръщението “선생님” в училището.

Честа употреба:

교장선생님 = директор

교감선생님 = заместник-директор

영어 선생님 = учител по английски език

중국어 선생님 = учител по китайски език

Примери:

저는 선생님이 되고 싶어요 = Искам да бъда учител.

저는 학교에서 저의 선생님을 항상 봐요 = Винаги виждам учителя в училище.

저는 선생님이에요 = Аз съм учител.

저는 어제 선생님을 처음 만났어요 = Вчера за първи път се запознах с учителя си.

선생님들은 다 나갔어요 = Всички учители излязоха.

선생님은 학생들과 박물관에 갔다 = Учителят отиде в музея с учениците.

저는 선생님과 함께 공부했어요 = Учих с моя учител.

선생님들은 똑똑해요 = Учителите са умни.

침대 = легло

Честа употреба:

이층침대 = двуетажно легло

간이침대 = кошара

침대에 눕다 = да легна в легло

침대에서 자다 = да спя в легло

Примери:

애기는 침대에서 자고 있어요 = Бебето спи в леглото.

저는 침대에 누워 있어요 = Лежа в леглото.

저의 사진은 침대 위에 걸려 있어요 = Снимката ми е поставена над леглото.

피곤한 사람은 침대에 누워서 잤어요 = Измореният човек легна на леглото и заспа.

저는 침대에 잠깐 눕고 싶어요 = Искам да си легна в леглото само за секунда.

= къща, дом

Честа употреба:

집에 가다 = да се прибера вкъщи.

집값 = цената на къщите

우리 집 = у нас (по-често се използва от “моята къща”)

어린이집 = занималня (буквално “детска къща”)

맛집 = нов начин да сазовеш “готин” и вкусен ресторант

집사람 = съпруга (по-възрастните мъже често се обръщат така към жените си)

집을 짓다 = да постоя къща

집 청소를 하다 = да почистя нечия къща

Примери:

저는 에 돌아갈 거예요 = Прибирам се вкъщи.

값은 비싸지고 있어 = Цените на къщите стават скъпи. (се покачват)

저는 내일 선생님의 을 방문하겠어요 = Ще посетя дома на учителя утре.

저는 어제 을 두 번 청소했어요 = Почистих къщата два пъти вчера.

엄마는 우리를 위해 점심을 에서 만들 거예요 = Мама ще ни направи обяд вкъщи.

우리 엄마는 에 와서 빨리 요리했습니다 = Майка ми се прибра вкъщи и сготви набързо.

우리는 에 와서 바로 잤어요 = Прибрахме се вкъщи и веднага отидохме да спим.

에 가지 마! = Не се прибирай вкъщи!

저는 세탁을 에서 할 수 있어요 = Мога да оправя прането вкъщи.

= кола

Честа употреба:

소형차 = малка кола (Ако учите ханджа, 소 (小) значи “малък”)

중형차 = средно голяма кола (Ако учите ханджа, 중 (中) значи “среден”)

대형차 = голяма кола (Ако учите ханджа,  대 (大) значи “голям”)

수입차 = чуждестранна (вносна) кола

국산차 = корейска (тукашна) кола

차를 운전하다 = да карам кола

차를 타다 = да се возя в кола

Забележка: Думата, с която се изброяват коли е “대”. Вижте Lesson 10 за повече информация.

Примери:

우리 아버지는 를 항상 안전하게 운전해요= Баща ни винаги кара колата си безопасно.

저는두 대가 있어요 = Имам две коли.

어떤 종류의 를 원해요? = Каква кола искаш?

는 너무 비싸요 = Тази кола е твърде скъпа.

저는 새로운 를 샀어요 = Купих си нова кола.

사람 = човек

Честа употреба:

한국 사람 = човек от Корея/кореец

캐나다 사람 = човек от Канада/канадец

유럽 사람 = човек от Европа/европеец

그 사람 = този човек

이 사람 = този човек

모든 사람 = всички хора

대부분(의) 사람 = повечето хора

Забележки:

Формалната форма на  사람 е “분”

Думата, с която се изброяват хора е “명” (неформално) или “분” (формално). Вижте Lesson 10 за повече информация.

Примери:

사람은 아주 똑똑해요 = Този човек е много умен.

모든 아시아 사람들은 젓가락을 잘 쓴다 = Всички хора от Азия (азиатци) използват клечки добре.

사람은 미국에서 왔어요 = Този човек идва от Съединените щати.

저는 그 사람을 알아요 = Познавам този човек.

사람은 저의 동생이에요 = Този човек ми е брат/сестра.

저는 그 사람을 싫어해요 = Не харесвам този човек.

한국 사람들은 보통 아주 착해요 = Хората от Корея (корейците) са мили обикновено.

= книга

Честа употреба:

책상 = бюро

공책 = тетрадка

책방 = книжарница

책자 = брошура

책벌레 = книжен плъх

책갈피 = разделител

만화책 = комикс

책을 읽다 = да чета книга

책을 반납하다 = да върна книга

책을 빌리다 = да взема книга на заем (обикновен от библиотека)

Забележка: Думата, с която се изброяват книги е “권”

Примери:

저는 좋은 을 읽고 싶어요 = Искам да прочета хубава книга.

저는 그것에 대해 을 쓸 거예요 = Ще напиша книга за това.

저는 친구에게 을 돌려줬어요 = Върнах книгата на приятеля ми.

저는 두 권을 읽었어요 = Прочетох две книги.

저는 그 을 읽고 싶어요 = Искам да прочета тази книга.

그 학생은 하루 종일 을 읽을 수 있어요 = Този ученик може да чете книги цял ден.

이 박스에 이 들어가 있어요 = В тази кутия има книги.

저는 누워서 을 읽었어요 = Легнах си и четох книга.

컴퓨터 = компютър

Забележка: Много корейски думи са всъщност английски думи с корейско произношение. Произнесено “컴퓨터” на корейски звучи като “computer”

Честа употреба:

컴퓨터를 켜다 = да включа компютъра

컴퓨터를 끄다 = да изключа компютъра

컴퓨터가 고장 났다 = компютърът да бъде счупен/да не работи

Примери:

컴퓨터가 꺼져 있어요 = Компютърът е изключен.

저는 컴퓨터를 켰어요 = Включих компютъра.

컴퓨터가 켜져 있어요 = Компютърът е включен.

그는 고장 난 컴퓨터를 수리했어요 = Той поправи счупения компютър.

교실에서 선생님들을 컴퓨터로 대체할 수 없어요 = Не можеш да замениш учителя в класната стая с компютър.

나무 = дърво

Честа употреба:

소나무 = бор

대나무 = бамбук

단풍나무 = клен

나무뿌리 = корени на дърво

나무를 심다 = да засадя дърво

Примери:

저는 집을 나무로 지었어요 = Направих къща от дърво.

나는 우리 집을 나무로 지었어 = Построих къщата ни от дърво.

대부분의 원숭이는 나무에서 살아요 = Повечето маймуни живеят на дървета.

아이들은 나무 주위에서 놀고 있어요 = Децата си играят около дървото.

소파 = диван/канапе

Забележка: Много корейски думи са всъщност английски думи с корейско произношение. Произнесено “소파” на корейски звучи като “sofa”. Обърнете внимание , че в корейския език няма “Ф”. Английските заемки с “Ф” в тях използват “ㅍ”, за да направят звука “Ф”.

Примери:

그는 소파에 앉아 있어요 = Той седи на канапето.

소파는 아주 편해요 = Диванът е много удобен.

애기는 높은 소파에서 떨어졌어요 = Бебето падна от високия диван.

중국 = Китай

Честа употреба:

중국인 = китаец

중국 사람 = човек от Китай

중국어 = китайски език

Примери:

우리는 곧 중국에 갈 거예요 = Отиваме в Китай скоро.

그 사람은 중국에서 왔어요 = Този човек идва от Китай.

그 사람은 중국인이에요 = Този човек е китаец.

중국 사람들은 한국사람들보다 더 가난해요 = Хората от Китай са по-бедни от хората от Корея.

한국 사람과 중국 사람은 문화적으로 달라요 = Хората от Корея и Китай имат културни различия.

한국에는 황사가 중국에서 봄마다 와요 = Всяка пролет в Корея идва жълт дим от Китай.

중국 사람들은 소금을 쓰는 것 대신에 음식에 간장을 뿌려요 = Вместо да използват сол, хората от Китай слагат соев сос на храната си.

일본 = Япония

Честа употреба:

일본 사람 = японец

일본어 = японски език

Примери:

그 사람은 일본에서 왔어요 = Този човек е от Япония.

일본은 전쟁에서 한국을 공격했어요 = Япония напана Корея по време на войната.

저는 일본에 스무 번 넘게 가 봤어요 = Бил съм в Япония повече от двадесет пъти.

요즘에 한국 사람들은 일본에 별로 가고 싶지 않아요 = Последно време корейците не искат да ходят в Япония.

한국 집값은 일본 집값보다 훨씬 높아요 = Цената на корейските къщи е много по-висока от тази на японските къщи.

일본에서 성인들은 미국 청소년보다 만화책을 더 많이 읽어요  = Възрастните в Япония четат повече комикси от младежите в Америка.

= врата

Забележка: В метрото ще чуете “내리실 문은 왼쪽/오른쪽이에요” – “Вратите са от ваше ляво/дясно.”

В автобусите ще видите надписи, казващи “문이 완전히 열릴 때까지 버스에서 내리거나 문에 기대지 마세요” – “Докато вратите не са напълно отворени не слизайте от автобуса и не се облягайте на вратите.”

Честа употреба:

창문 = прозорец

정문 = главен вход

뒷문 = заден вход

앞문 = предна врата

동대문 = “източната голяма порта” – туристическа атракция и квартал в Сеул

남대문 = “южната голяма порта” – туристическа атракция и пазар в Сеул

서대문 = “Западната голяма порта” – туристическа атракция и квартал в Сеул

Примери:

을 닫아야 돼요 = Трябва да затвориш вратата.

저는 을 잠갔어요 = Заклюих вратата.

저는 을 열 거예요 = Ще отворя вратата.

너무 추워서 을 닫았어요 = Затворих вратата, защото е много студено.

문이 완전히 열릴 때까지 버스에서 내리거나 문에 기대지 마세요 = Докато вратите не са напълно отворени не слизайте от автобуса и не се облягайте на вратите.

의사 = доктор

Забележка: Хората в Корея не се обръщат към тези с докторска степен на образование с “доктор”. Вместо това, те използват термина “박사(님).”

Честа употреба:

한의사 = корейски доктор

외과의사 = хирург

치과의사 = зъболекар

정형외과의사 = ортодонт

내과의사 = доктор по вътрешна медицина

정신과의사 = психиатър

비뇨기과의사 = уролог

산부인과의사 = генеколог

Примери:

저는 의사가 무서워요 = Страх ме е от доктори.

의사들은 돈이 많아요 = Докторите имат много пари.

저의 친구는 의사예요 = Приятелят ми е доктор.

의사들은 문제에 대해 과학적으로 생각했어요 = Докторите обмислиха проблемът научно.

저는 정신과의사가 되려고 열심히 공부하고 있어요 = Уча здраво за да стана психиатър.

학생 = ученик

Честа употреба:

학생증 = ученическа карта

학생회 = ученически съвет

대학생 = студент

초등학생 = ученик в начално училище

중학생 = ученик в средно училище

고등학생 = гимназист

교환학생 = ученик на чуждестранен обмен

Примери:

저는 좋은 학생이에요 = Аз съм добър ученик.

저는 학생이 아니에요 = Не съм ученик.

선생님은 내일 학생들을 만날 거야 = Учителият ще се срещне с учениците утре.

저는 학생들이 실망스러웠어요 = Разочаровах се от учениците.

저는 학생들에게 수업을 가르쳤어요 = Преподадох урока на учениците.

선생님은 학생들과 박물관에 갔다 = Учителят отиде в музея с учениците.

Наречия и други думи:

이다 = да бъда

Това е първият път, в който се срещате с дум, която трябва да се спрегне, за да бъде използвана в изречение. Вижте Lesson 5 за повече информация. Всяка дума завършваща на “” трябва да бъде спрегната преди употреба. Спрягането на 이다 е различно от това на другите думи. Всички тези спрежения са представени в Lesson 9.

Честа употреба:

제 이름은 __이에요 (Казвам се  __)

이름이 뭐예요? (Как се казваш?)

저는 ____이에요 = Аз съм  ______

Забележка: “съм” има много форми в българския език. Например, Аз съм, той е, те са, аз бях, те бяха. 이다 играе ролята на всички тези думи.

Примери:

저는 예쁜 여자예요 = Аз съм красиво момиче.

저 건물은 학교입니다 = Тази сграда е училище.

그것은 사진이에요 = Това е снимка.

이 사람은 저의 누나예요 = Това е сестра ми.

그것은 큰 비밀이었어요 = Това беше голяма тайна.

저는 의사였어요 = Аз бях доктор.

= да

Забележка: Неформално може да се каже “응” в смисъла на “да”

Когато говорят по телефона, корейците често казват тази дума много пъти и тя започва да звучи като “데”

Примери:

, 저는 가고 싶어요 = Да, искам да отида

, 알겠습니다 = Да, добре. (Разбрах)

, 그렇습니다 = Да, точно така.

, 그럴게요 = Да/Добре, ще го направя щом трябва.

, 갔다 올게요 = Да/добре, ей сега се връщам.

아니 = не

Забележка: В неформален контекст “아니요” е по-уважително.

Примери:

아니요, 안 했어요 = Не, не съм го направил.

Човек 1: 숙소비가 얼마예요? 10만원? = Колко е таксата за настаняване? 100,000 уона?

Човек 2: 아니요. 10만원 조금 넘어요 = Не. Малко повече от 100,000 уона

Има повече от 1050 думи в Глава 1. Всички те са линкнати към аудио файлове. Може да свалите всички в един пакет тук.    here

Ако ви е нужна помощ да запомните всички тези нови думи, опитайте с  Memrise tool.

Ако искате да чуете повторни тези думи, опитайте тук.  Vocabulary Practice video.

 

 

Поздрави

По време на всичките си уроци ще използвам само думи и граматика, които сте учили в предходните уроци. В Unit 0 се научихте как да пишете на корейски. По-горе може да видите първия сет от думи, които да научите за да започнете. Все още не съм ви научил как да използвате тези думи или да ги спрягате.

Думите за “Здравете” ,”Благодаря”,”Как сте” и “моля” са всъщност малко сложни на корейски. Те са подчинени на граматически правила. На този етап ви препоръчвам да запомните тези изрази като едно цяло и да не се притеснявате за граматиката в тях преди тя да стане обект на обсъждане. Тези изрази са:

안녕하세요 = Здравете

감사하다 и 고맙다 са двете думи, които най-често се използват за да се каже “благодаря.” Те обаче рядко се използват в тази си форма и почти винаги се спрягат. Те могат да се спрегнат по различни начини, които ще ви бъдат представени в Lesson 5 и Lesson 6. Най-често срещаното им спрежение е:

감사합니다
감사해요
고마워

고맙습니다
고마워요

Начинът да попитате “как сте?” на корейски е:

잘 지내세요?  = Как сте?

Дори това да е най-буквалният начин да попитате “как сте?” на корейски, той не е чак толкова често срещан. Корейците обичат храната и често срещан начин да поздравят някого е да ги питат дали са яли. Концепцията на това как се задават въпроси е разяснена в Lesson 21.

Начинът да кажете “моля” на корейски е:

제발 = Моля

Важно е, разбира се, да запомните тези изрази, но трябва да знаете, че има причина те да са формулирани по този начин. Засега не се тревожете защо са казани така, а просто ги запомнете. Ще се върнем на тях в предстоящите уроци, когато те станат важни.

Словоред

Едно от най-трудните неща за възприемане и корейския език е “извънземният” им словоред. За целите на Lesson 1, изреченията следват следния словоред:

Подлог – Допълнение – Сказуемо (например: Аз хамбургер ям)

ИЛИ

Подлог – Определение (например: Аз красив)

Ще обясня набързо какво значат “подлог” и “допълнение”, защото дали ще разберете концепциите по-късно зависи от това дали разбирате това.

Подлогът е човек/предмет/съществително име/нещото, което извършва действието. Подлогът е подчертан в изреченията по-долу:

Аз отидох в парка
Аз ще отида в парка
Майка ми ме обича
Той ме обича

Кучето избяга бързо.

Облаците се изчистиха.

Допълнението се отнася към нещото върху което действа сказуемото/глагола. Допълненията в по-долните изречения са подчертани.

Майка ми ме обича.

Кучето ми ухапа пощальона.

Той яде ориз.

Учениците учат корейски език.

Не всяко изречение се нуждае от допълнение. Например:

Аз спах.
Аз ядох.
Той умря.

Някои изречения не се нуждаят от допълнене и то се изпуска. Например “Аз ядох” и “Аз ядох ориз” са граматически правилни изречения. Някои глаголи по начало не могат да действат върху допълнения. Примерно след глаголите “да спя” или “да ходя” не може да стои допълнение (, а обстоятелствено пояснение).

Аз спя теб
Аз ходя теб

Подлозите също присъстват и в изреченията с определения/прилагателни. В тях обаче няма допълнение. Подлогът е подчертан в изреченията с определения по-долу:

Училището е скучно.

Аз съм отегчен.

Филмът беше забавен.

Сградата е голяма.

Приятелката ми е красива.

Храната е вкусна.

Глаголите и прилагателните се поставят в края на изречението. Всъщност, всяко просто изречение на корейски трябва да завършва на едно от следните:

– глагол
– прилагателно
– 이다

За самия смисъл на 이다 говоря малко по-късно в урока. То не е нито глагол, нито прилагателно, но се държи като такова. Всеки глагол, всяко прилагателно и 이다 завършват на “다” и това са всички думи в корейския, които могат да се спрягат.

Корейският език също така има и система за формалност вградена в езика. Това се изразява в това как говорите с по-възрастен човек, към когото трябва да се отнасяте с респект се различава от това как говорите с приятелите си. Има много начини, по които думите се променят в зависимост от нивото на формалност на ситуацията, но двете най-често срещани, основни и важни неща, с които трябва да бъдете наясно са:

1) Има два начина да кажете “аз” или “мен” на корейски:

나,което се използва за неформални ситуации и
저, което се използва във формални ситуации.

 

2) Имам много начини за спрягане на думите. Както видяхме по-горе, думата 고맙다 може да се спрегне по много начини. Важно е да се знае в коя ситуация как трябва да се спрегне. Това се обяснява в Lesson 6. До тогава аз няма да правя никакво разграничаване на форалността и фокусът ще пада повече върху структурата на изреченията, отколкото върху спрежението. До тогава ще виждате както 나, така и 저 да варират. Не се притеснявайте за това защо едното е използвано вместо другото преди Lesson 6, когато степента на формалност ще бъдат обяснена.

Добре, след като знаете всичко това, можем да поговорим за изграждането на изречения на корейски.

 

 

Корейски частици (~는/은 и ~를/을)

Повечето думи в изречението на корейски имат частици (префърцунен начин да кажеш “нещо”) прикрепени към тях. Тези частици индикират ролята на всяка дума в изречението – по-конкретно коя дума е подлог и коя допълнение. На български тези две частици могат да намерят своя еквивалент в пълния и кратък член при членуване на съществителните имена от мъжки род. (-ът, -а, -ят, -я)

Това са частиците, които трябва да знаете за този урок:

는 or 은 (подлог)

Пославя се след думата за да индикира, че е подлог.

는 се използва , когато последната буква на последната сричка на подлога е гласна. Например:

나 = 나는
저 = 저는

은 се използва, когато последната буква на последната сричка на подлога е съгласна. Например:

집 = 집은
책 = 책은
를 or 을 (допълнение)

Пославя се след думата за да индикира, че е допълнение.

를 се използва, когато последната буква на последната сричка е гласна. Например:

나 = 나를
저 = 저를

을 се използва, когато последната буква на последната сричка е съгласна. Например:

집 = 집을
책 = 책을

Сега вече можем да построим изречения, използвайки корейските словоред и частици.

1)Аз говоря корейски. = Аз는 корейски을 говоря

는 се прикачва към “аз” (подлогът)
을 се прикачва към “корейски” (допълнението)

 

2) Аз те харесвам. = Аз는 теб를 харесвам

는 се прикачва към “аз” (пологът)
을 се прикачва към “теб” (допълнението)

 

3) Аз написах писмо. = Аз는 писмо을 написах

는 се прикачва към “аз” (подлогът)
을 се прикачва към “писмо” (допълнението)

 

4) Аз отворих вратата. = Аз는 врата을 отворих

는 се прикачва към “аз” (подлогът)
을 се прикачва към “врата” (допълнението)

 

5) Майка ми ще прави спагети. = Майка ми은 спагети를 ще прави

은 се прикачва към “майка ми” (подлог)
을 се прикачва към “спагети” (допълнението)

Същото може да се направи за изреченията с прилагателни. Запомнете, обаче, че тези изречения няма да имат допълнение.

 

1) Приятелката ми е красива. : Приятелката ми은 красива е

“은” се прикачва към “приятелката ми” (подлогът)

 

2) Филмът беше страшен. = Филм는 страшен беше

“는” се прикачва към “филм” (подлогът)

Сега ще сменим фокусът към използване на корейски думи в изречения с 이다.

 

 

Съм : 이다

Нека започнем да изграждаме изречения. В този урок ще започнем с прости изречения, използвайки думата 이다. Преводът на “이다” е “съм”. Българите често не осъзнават колко е трудна думата “съм”. В зависимост от това към кого се отнася, думата “съм” може да придобие различни форми:

Аз съм мъж.
Той е мъж.
Те са мъже.
Аз бях мъж.
Те бяха мъже.

Всяко едно от тези изречения използва различна дума, в зависимост от времето и рода и числото на подлога. На корейски 이다 се използва вместо всичи форми на “съм”.

Както бе споменато по-рано, 이다 може да се спряга. По този си признак 이다 прилича на глаголите и прилагателните, но правилата за 이다 често (, но не винаги) са различни. Ще ви покажа по какво 이다 се различава от глаголите и прилагателните, когато това стане важно в предстоящите уроци. Например в Lesson 52 ще научите, че  цитирането на изречения с 이다 е различно от това на тези с глаголи и прилагателни.

Също като прилагателните, 이다 не може да действа върху допълнение. Само глаголите могат да действат върху допълнения. Например:

Аз ям хамбургери. (“ям” е глагол , “хамбургери” е допълнение)
Тя се среща с приятеля ми. (“среща се” е глагол, “приятелят ми” е допълнение)
Те учат корейски език. (“учат” е глагол, “корейски език” е допълнение)
Ние слушаме музика. (“слушаме” е глагол, “музика” е допълнение)

Всички тези изречения могат да имат допълнения, защото глаголът е водещ в изречението. В изреченията с водещо прилагателно обаче няма допълнения:

Аз съм крави.

Тя е красива.
Те са гладни.
Ние сме умни.

ПОгледнете тези 4 изречения. Когато използваме прилагателни, ние трябва да ги използваме със “съм” форма. С други думи, не можем да правим изречения от типа на:

Аз красив
Тя красива
Те гладни
Ние умни

За разлика от българския, 이다 не се използва в този тип изречения. С други думи, не използваме 이다, за да кажем че нещо “е” прилагателно. Структурата на изречения с водещо прилагателно се разглежда в Lesson 3.

Следователно, 이다 не се използва в изречения от този тип:

Аз съм красив.
Тя е красива.
Те са гладни.
Ние сме гладни.

이다 обаче се използва в изречения то този тип:

Аз съм мъж.
Той е мъж.
Те са мъже.
Аз бях мъж.
Те бяха мъже.

이다 се използва да индикира че съществително е съществително. Основната структура на изреченията с водещо “이다” е:

[същ.은/는] [друго същ.][이다]

Например:

Аз는 мъж이다 = Аз съм мъж

Сега заменете думите за “аз” и “мъж”, които са:

나 = Аз
남자 = мъж

Изречението на корейски би изглеждало така:

나는 남자이다 = Аз съм мъж.

Обърнете внимание, че 이다 се пише слято с второто съществително. Глаголите и прилагателните не се пишат слято със съществителните имена, но 이다 се. би било грешка ако се остави място между второто съществително и 이다. Например, това би било грешно:

나는 남자 이다

Въпреки че може да изглежда и да се усеща като “남자” да е допълнение в това изречение, то всъщност не е.이다, като прилагателните и за разлика от глаголите не може да действа върху допълнения. Следователно би било неправилно да се сложи частица за допълнение на второто съществително. Например това би било грешно:

나는 남자를 이다

Фокусът на този урок (както и Lessons 2, 3 и 4) е да ви запознае с простите структури в корейските изречения. Преди да стигнете Lessons 5 и Lesson 6 вие няма да бъдете изглани на спрежения и учтиви форми на глаголи, прилагателни и 이다. Имайте предвид, че тези думи изключително рядко се ползват без спрежения и учтиви форми.

Спреженията на изреченията са важни, но структурата им е също толкова важна. Когато изготвях тези уроци много пъти се чудех кое трябва да представя първо. Изреченията не могат да се спрягат ако няма логично изградено изречение, което да бъде спрегнато; и съответно не може да бъде изградено едно логично изречение ако не знаете как да го спрегнете. В крайна сметка, реших, че по-смислено би било да представя информацията по този начин – изучаващите първо се сблъскват със словореда и структурата на изреченията и след това се учат как да спрягат думите в тях.

Във всичките си уроци използвам примерни изречения за да покажа как се прилага граматиката. Примерните изречения в Lessons 1 – 4 не са спрегнати. Въпреки това, точно под всяко неспрегнато изречение има спрегната версия в скоби (едно формално и едно неформално). Може да искате да хвърлите едно око на това как думите се спрягат, но това ще бъде обяснено в Lessons 5 и 6 (за глаголи и прилагателни) и Lesson 9 (за 이다).

Други примери за употребата на 이다 :

나는 여자이다 = Аз съм жена.
(나는 여자야 / 저는 여자예요)

나는 선생님이다 = Аз съм учител.
(나는 선생님이야 / 저는 선생님이에요)

나는 사람이다 = Аз съм човек.
(나는 사람이야 / 저는 사람이에요)

나는 ______이다 = Аз съм  _______
(나는 _______ 이야 / 저는 _____이에요)

Може да поставите всяко съществително в празното пространство и направите изречение.

Думите “това” и “онова” често са подлози в този тип изречения.Нека погледнем как да използваме 이것, 그것 и 저것 в изреченията с 이다.

 

 

 

 

Това и Онова (이/그/저)

Може да видите в речникът по-горе, че думата за “това”이 на корейски.

Използваме 이, когато говорим за нещо, което е в нашия досег (например: тази химикалка – т.е. тази, която държа). Също както в българския език,“이” (това) строи пред съществителното, което описва. Например:

이 사람 = Този човек
이 남자 = Този мъж
이 여자 = Тази жена
이 차 = TТази кола
이 탁자 = Тази маса
이 의자 = Този стол

В корейския език има две думи за “това”: 이 и 그. В началото лесно може да фи объркате.

Използваме 그, когато говорим за нещо, което вече сме споменали или се разбира от предишен контекст, независимо от това дали можем да го видим или не. Би било прекалено трудно да ви дам пример, в който да усетите разликата, защото все още не знаете достатъчно изречения на корейски. Въпреки това, ако искам да кажа: “Не харесвам този мъж [,който приятелят ми е споменал в предишното изречение].” Димата “този” в това изречение ще бъде “그”.

Използваме 저, когато се отнасяме към нещо, което можем да видим, но не моем да стигнем, защото е прекалено далеч.

Можем да поставим “그” или “저” пред всяко съществително, което искаме да опишем като “това” или “онова”, също както е и с “이.”

이 사람 = Този човек
그 사람 = Този човек
저 사람 = Онзи човек

이 남자 = Този мъж
그 남자 = Този мъж
저 남자 = Онзи мъж

이 여자 = Тази жена
그 여자 = Тази жена
저 여자 = Онази жена

이 의자 = Този стол
그 의자 = Този стол
저 의자 = Онзи стол

이 탁자 = Тази маса
그 탁자 = Тази маса
저 탁자 = Онази маса

Дори “” и “” да се превеждат еднакво на български, важно е да запомните, че те не са еда и съща дума на корейски.

Една от най-често срещаните думи на корейки е  “것”, която значи “нещо.” Когато 이, 그 или 저 се постави пред“것,” се получава сложна дума. Следователно, когато поставяме “것” след 이, 그 или 저, не трябва да оставяме празно място между думите, пишат се слято. С други думи, тези думи са думи сами по себе си и се състоят от теделни думи и не се пишат като две независими думи.

이것 = това нещо
그것 = това нещо
저것 = онова нещо

Наблюдаваме същия феномен да се случва с други често срещани думи, които ще научите по-натам. В момента това не е основният фокус, но наблюдаваме същото да се случва с думите (“място”) и (“време”).

При тези думи , думата “нещо” няма нужда да бъде превеждана директно. Нека обясня.

Ще използвам “това” като пример, но същото важи и за “онова”.

От думата “това” се образуват всички показателни местоимения с този корен (този, тази, тези). Те могат да бъдат поставени пред всяко съществително, за да го определят/опишат:

Този човек
Този мъж
Тази жена

Думата “това” е малко по-особена. Тя също е показателно местоимение. Тя назовава думите от среден род единствено число.Например:

Това куче.
Това дете
Това шоу

Особена е функцията на думата “това” като показателно местоимение и връзката и със съществителното име “нещо”. Думата “нещо” може да замести всяко нелично съществително име. Тя е в среден род единствено число и в съчетание с показателното местоимение “това”, тя често се изпуска. Например:

Аз харесвам това нещо. = Аз харесвам това.

Когато се използва като определение, се използва 그 ,а когато е съществително – 그것 .

В същия смисъл, докато “이, 그 и 저” се превеждат съответно като “това, това и онова”, и се поставят преди съществителните за да посочат “това същ.име, това същ.име и онова същ.име”, “이것, 그것 и 저것” са съществителни (по-конкретно местоимения). Следователно, не е нужно да превеждате излишната дума “нещо”, защото значението ще бъде напълно същото:

Аз харесвам това
Аз харесвам това нещо
Аз харесвам онова
Аз харесвам онова нещо

Сега вече можем да използваме тези съществителни имена като подлози или допълнения в изреченията. Нека видим как могат да се използват заедно с “이다”.

 

 

Употреба на Това/Онова с 이다

Запомнете, че 이다 се превежда като “”съм” и може да се спряга по род, число и време на български. След като вече знаем как да използваме  이, 그 и 저 (както и 이것, 그것 и 저것), можем да правим изречения като тези:

Този човек е доктор.

Нека първо подредим думите в корейския слвооред:

Този човек는 доктор е

И след това да заменим думите със съответните такива на корейски:

그 사람은 +  의사 + 이다
그 사람은 의사이다
(그 사람은 의사야 / 그 사람은 의사예요)

Още примери:

그 사람은 선생님이다 = Този човек е учител.
(그 사람은 선생님이야 / 그 사람은 선생님이에요)

이것은 탁자이다 = Това (нещо) е маса.
(이것은 탁자야 / 이것은 탁자예요)

저것은 침대이다 = Това (нещо) е легло.
(저것은 침대야 / 저것은 침대예요)

그 사람은 남자이다 = Този човек е мъж.
(그 사람은 남자야 / 그 사람은 남자예요)

그 사람은 여자이다 = Този човек е жена.
(그 사람은 여자야 / 그 사람은 여자예요)

그것은 차이다 = Това (нещо) е кола.
(그것은 차야 / 그것은 차예요)

이것은 나무이다 = Това (нещо) е дърво.
(이것은 나무야 / 이것은 나무예요)

Има 1250 примерни изречения в Unit 1.Всички те са линкнати към аудио файлове. Може да свалите всички тези файлове в един пакет тук. here

Еха! Това беше изключително труден урок. Ако хванете някой друг учебник по корейски език съм сигурен, че първата глава ще бъде много по-лесна. Вярвайте ми, научавайки това в самото начало ще ви бъде много полезно занапред.Когато аз се учех да говоря корейски ми отне месеци да осъзная някои от тези неща (не защото са много сложни, а защото използвах учебник, който не обясняваше защо нещата са такива каквито са).

Преди да продължите напред се подсигурете, че разбирате елементарната структура на корейските изречения, представени в този урок. Също така не забравяйте, че изреченията извън скобите са технически неправилни (или много много редки), защото не са спрегнати.

Okay, I got it! Take me to the next lesson! или,

Click here for a workbook to go along with this lesson.

For the first time in a year, we are running a sale on our Workbooks. Two weeks only!